Araldite Steel Epoxylijm

Araldite Steel Epoxylijm
Araldite Steel Epoxylijm
 • Oplosmiddelvrij
 • Slag- en schokbestendig
 • Geschikt voor lijmverbindingen

Araldite Steel is een sterke, duurzame oplosmiddelvrije twee componenten epoxylijm met een hoge hechtsterkte op diverse soorten metalen zoals staal, gegalvaniseerd staal, gietijzer, aluminium, ijzer, koper en messing. Uitermate geschikt voor lijmverbindingen die blootgesteld zijn aan extreme omstandigheden, zoals zware belasting, koude, hitte en (zee)water.

Kenmerken Araldite Steel Epoxylijm

 • Hoge slag- en schokbestendigheid.
 • Goede chemische- en waterbestendigheid.
 • Oplosmiddelvrij.

Toepassingen

Araldite Steel Epoxylijm is geschikt het verlijmen op de volgende materialen:

 • Diverse soorten metalen.
 • Glas, kwarts en edelstenen.
 • Hout.
 • Keramische materialen.

Technische eigenschappen

Kleur: metaalgrijs
Verwerkingstijd: ca. 4 minuten
Overschilderbaar: na 4 uur
Zwaar belasting: na 4 uur
Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Araldite
14,99 14,99
Dit product is helaas niet meer te bestellen
Levertijd 21-30 werkdagen
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf €50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen