Polyester fijnplamuur

Polyester plamuur (250 gram)
Polyester plamuur (250 gram)
 • Polyester fijnplamuur
 • Makkelijk te schuren
 • Inhoud: 250 gram

2-componenten polyester fijnplamuur. Deze fijne plamuur wordt gebruikt om een product strak te maken, om kleine gaatjes te vullen etc. De polyester fijnplamuur heeft een snelle doorharding en is gemakkelijk te schuren. Deze fijnplamuur hecht op ondergronden van polyester, hout en metaal.

Polyester fijnplamuur wordt geleverd inclusief BPO verharder en een kleine spatel om het te verwerken!

Voordelen polyesterplamuur

 • Snelle doorharding.
 • Goed schuurbaar.
 • Uitstekende hechting op polyester, hout en metaal.
 • Inclusief verharder en kleine spatel.

Verwerking

Meng de basiscomponent van de polyester fijnplamuur met circa 3% van de bijgeleverde verharder. Maak de plamuur aan op een plamuur mengbord en verwerk deze met een plamuurmes of een Japanspachtel. De verwerkingstijd is circa 5 tot 15 minuten bij een temperatuur van 20°C. 

Tip voor na verwerking

Maak het gereedschap na de klus schoon met thinner of aceton (voordat de plamuur uithardt).

Eigenschappen

Verpakking: 0,25 kg, 1 kg
Verwerkingstijd: 5-15 minuten (20℃)
Kleur: gebroken wit

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Vosschemie
6,99 6,99
Inhoud
stuks
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf €50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen