PU gietrubber shore A80

PU gietrubber shore 80
PU gietrubber shore 80
 • Voor silent blocks voor racing
 • Eenvoudig in gebruik
 • Snelle uitharding

Speciale polyurethanen gietrubber met een hardheid van A80. Deze gietrubber is een harde rubber die schokbestendig is. Het polyurethaan gietrubber kan worden gebruikt op plaatsen waar delen licht flexibel moeten worden bevestigd.

Deze gietrubber kan worden gegoten in metalen, maar ook in siliconen mallen.

Toepassingen

PU gietrubber kan toegepast worden voor onder andere:

 • Silent blocks van competitiewagens (ralley, ralley cross, circuit)
 • Flexibele ophangingen in machines en gereedschappen
 • Custom motor bevestigingen
 • Schoenzolen van custom schoenen

Gebruik van PU gietrubber shore A80

De polyurethaan gietrubber wordt geleverd in een 2-componenten combinatiezak. Verwijder de scheidingstrip tussen beide componenten. Met een rollerbeugel of roerhoutje kunnen beide componenten worden gemengd, zonder de zak open te knippen. Besteed voldoende aandacht aan de hoeken van de zak. Na menging kan een hoekje uit de zak worden geknipt en kan de zak worden uitgegoten.

Eigenschappen

Verpakking: combinatiezak 500 gram (300 ml)
Kleur: zwart

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H351A Verdacht van het veroorzaken van kanker.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

€ 28,89 € 33,99
Wacht niet te lang: de voorraad van dit product wordt niet opnieuw aangevuld. Bestel snel voordat het definitief uitverkocht is.
stuks
18 stuks op voorraad
Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!