Voedselveilige epoxy

Voedselveilige epoxy
Voedselveilige epoxy
 • Epoxy zonder bisphenol F
 • Voor snijplanken, etagères etc.
 • Hoge viscositeit

Zoek je voedselveilige epoxy? Deze heldere epoxyhars geschikt voor voedselcontact. Ideaal om bijvoorbeeld epoxy serveerplanken, etagères, kaasplanken, mesheften en borden te voorzien van een voedselveilige laag. De voedselveilige epoxy heeft een hogere viscositeit dan de standaard RESION UV Epoxy en is dus dikker.

Let op: door het toevoegen van pigment verliest de epoxy zijn voedselveilige eigenschappen. Deze epoxy is geschikt als coating, maar niet als gietepoxy.

Door het ontbreken van bisphenol F, een stof die in veel kunststof producten zit, is deze epoxyhars uitgehard geschikt voor contact met voedsel. Deze gecertificeerde hars is dus veilig voor contact met voedsel en is zonder zorgen te gebruiken.

Voordelen van deze voedselveilige epoxy

 • Vrij van bisphenol F.
 • Oplosmiddelvrij.
 • Geurarm.
 • Zeer transparant.
 • Hoge krasvastheid en bescherming.

Eigenschappen

Verpakking  Hars (EP205)  Verharder (EP215)
1,6 kg 1 kg 0,6 kg
8 kg 5 kg 3 kg

Mengverhouding: 100:60 (100 gram hars, 60 gram verharder)
Viscositeit: 10.000 mPa.s
Verwerkingstijd: 30 tot 60 minuten (20℃)
Stofdroog na: ca. 6-12 uur (20℃)
Hanteerbaar na: 12-18 uur (20℃)
Minimale verwerkingstemperatuur: 15℃
Volledige doorharding: 3-5 dagen
Houdbaarheid: 1 jaar (bij 15-20°C en donker bewaard)

Eenvoudig alle mengverhoudingen in een schema? Bekijk dan het mengschema epoxy (100:60).

Voedselveilige epoxy kopen?

Bestel nu je voedselveilige epoxy giethars bij Polyestershoppen.nl zodat je de mooiste dingen kunt gieten. Bestellingen boven € 50,- worden gratis verzonden. Heb je een vraag over de voedselveilige epoxyhars of kunnen we je ergens anders mee van dienst zijn? Neem contact op met één van onze specialisten!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP205 | Voedselveilige epoxyhars | 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP215 | Voedselveilige Epoxy | Verharder | 0,6kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
36,99 36,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen