De IJssel HB Coating

De IJssel IJmopox HB Coating primer
De IJssel IJmopox HB Coating primer 4kg
De IJssel IJmopox HB Coating primer
De IJssel IJmopox HB Coating primer 4kg
 • 2-componenten epoxy coating
 • Bescherming tegen osmose
 • Bestand tegen zout water

De IJssel HB Coating is een oplosmiddelarme beschermende epoxycoating. Deze coating wordt gebruikt ter bescherming tegen osmose en corrosie bij diverse metalen en polyester. IJmopox HB Coating is bestand tegen vele chemicaliën en zout water en wordt ook vaak gebruikt als primer voor verdere afwerking met DD Lak Hoogglans of DD Lak Zijdeglans.

Bij verwerking op hout adviseren wij om het hout eerst voor te behandelen met Variopox Injectiehars. Voor metalen ondergronden adviseren wij om het oppervlak voor te behandelen met IJmopox ZF Primer.

Je kunt meerdere lagen van De IJssel HB coating over elkaar aanbrengen zonder te schuren. Als de ondergrond bestaat uit een één-component verfsysteem dient deze eerst verwijderd te worden om de ondergrond daarna op te ruwen met schuurpapier korrel 120-180.

IJmopox HB Coating is vanaf 4 liter verkrijgbaar in alle RAL-kleuren. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Voordelen IJmopox HB Coating

 • Goede bescherming tegen corrosie (staal) en osmose (polyester)
 • Goede bestendigheid tegen diverse chemicaliën en (zout) water
 • Direct overschilderbaar met de meeste typen antifouling
 • Oplosmiddelarm
 • Eenvoudig te verwerken

Eigenschappen

Kleur: wit, zwart en grijs (verpakkingen van 4 liter zijn op aanvraag leverbaar in alle RAL-kleuren)
Verpakking: 
0,75L en 4L (basis + verharder)
Mengverhouding: 
83 gewichtsdelen hars en 17 gewichtsdelen verharder
Verwerkingstemperatuur: 5 - 25°C
Verwerkingstijd: 5 uur
Stofdroog na: 2 uur
Overschilderbaar: 
na 8 uur
Applicatie: 
kwastroller of spuit
Verdunner: IJmopox verdunner (5-10%)
Verbruik: 
ca. 7m2 per liter
Houdbaarheid: 
12 maanden ongemengd in originele verpakking in een vorstvrije omgeving

Bekijk de technische informatie sheet voor meer informatie over de verwerking van IJmopox HB Coating.

Meer informatie over IJmopox HB Coating?

Wil je meer informatie of advies over het gebruik van IJmopox HB Coating? Neem dan contact op met onze specialisten via support@polyestershoppen.nl of stuur ons een WhatsApp berichtje. Wij helpen je graag om van jouw project een succes te maken!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

De IJssel HB Coating grijs set 0,75 liter

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H373A Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

De IJssel Coatings

+ gratis hulpmaterialen pakket

39,99 39,99
Inhoud Prijs
sets
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf €50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen