Araldite 2048-1 Methacrylaatlijm

Araldite 2048 Methacrylaatlijm
Araldite 2048 Methacrylaatlijm
 • Verlijming op diverse materiaal
 • Zeer sterk en slagvast
 • In handige dubbelspuit

Araldite 2048-1 is een zwarte spleetvullende 2-componenten taaie methylmethacrylaat die zeer tolerant is op minder ideale ondergronden.

Tip: gebruik Araldite 2051 of Araldite 2053 als alternatieve lijmproducten met vergelijkbare eigenschappen.

Kenmerken Araldite 2048-1 Methacrylaatlijm

 • Snelle uitharding.
 • Hecht goed op een breed scala aan metalen en kunststoffen.
 • Taaie, flexibele verlijming voor dynamische toepassingen.

Toepassingen

Araldite 2048-1 is geschikt voor het verlijmen van de volgende toepassingen:

 • GRP, SMC, GRE en thermohardende composieten. 
 • ABS, PVC en acrylaten. 
 • Polycarbonaat. 
 • Ferrometalen, aluminium en koper. 
 • Polyamiden, polystyreenschuimen en polyurethaanschuimen.
 • Diverse rubbersoorten. 
 • Glas, kwarts en edelstenen. 
 • Keramische materialen.

Technische eigenschappen

Verpakking: 50 ml dubbelpatroon (handpistool of pneumatisch pistool benodigd)
Applicatiepistool: handpistool LS50-2 (50 ml)
Mengbuis: G
Spleetvullend: tot 8 mm
Soortelijk gewicht: 1,2 g/cm
Kleur: zwart
Schuifsterkte: 24 N/mm2
Afpelsterkte: 6 N/mm2
Viscositeit: thixotroop
Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +60°C
Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 100 minuten voor 1 N/mm2 bij 23°C

Araldite 2048-1 is een methyl methacrylaatlijm net zoals Araldite 2021Araldite 2022Araldite 2047-1 en Araldite 2052-1. Deze lijmen kennen veel overeenkomsten, maar de belangrijkste verschillen zitten in verwerkingstijd, kleur, viscositeit en temperatuurbestendigheid. Wil je weten welke lijm jij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met...
P410 Tegen zonlicht beschermen.
P420 Gescheiden van ander materiaal bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite
34,99 34,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 33,24 € 10,50
12 Stuks € 31,49 € 42,00
60 Stuks € 29,74 € 315,00