Araldite 2011 Epoxylijm

Araldite 2011 epoxylijm
Colle Epoxy - Araldite 2011 (2)
Araldite 2011 Tubeset
Araldite 2011 epoxylijm
Colle Epoxy - Araldite 2011 (2)
Araldite 2011 Tubeset
 • 2-componenten epoxylijm
 • Sterk en slagvast
 • Lange verwerkingstijd

Araldite 2011 is een transparante epoxylijm met een lange open tijd en lage viscositeit. De veelzijdige 2-componenten epoxylijm is geschikt voor de meeste industriële toepassingen. Araldite 2011 is een uitstekend alternatief voor Loctite 3421.

Op zoek naar een epoxylijm met een snellere uitharding? Kies dan voor Araldite 2012.

Kenmerken Araldite 2011 Epoxylijm

 • Slagvast.
 • Lage krimp.
 • Lange levensduur.
 • Goede weerstand tegen dynamische belasting.

Toepassingen

Araldite 2011 is geschikt voor het verlijmen van de volgende toepassingen:

 • Ferro-metalen en aluminium, koper, zink en verzinkte producten.
 • Polystyreenschuim/polyurethaan schuimen.
 • Keramische materialen, hout, glasvezelversterkte kunststoffen en epoxyharsen.
 • Vezel versterkt polyester en thermohardende composieten, acrylaten/polycarbonaat.
 • Rubbersoorten en glas/kwarts/edelstenen.
 • Uitstekend toe te passen bij dynamische belastingen.
 • Lagers, elektronica componenten en printplaten.
 • Het ingieten van sensoren.
 • Slijpstenen.

Technische eigenschappen

Kleur: lichtgeel
Soortelijk gewicht: 1,05 g/cm3
Schuifsterkte: 19 N/mm2
Afpelsterkte: 5 N/mm
Viscositeit: 35.000 mPa.s.
Spleetvullend vermogen: tot 1 mm
Open tijd: meer dan 60 minuten
Temperatuurbestendigheid: -60°C tot +100°C
Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 7 uur voor 1 N/mm2 op aluminium bij 23°C
Verpakking:

 • 50 ml dubbelpatroon (applicatiepistool en mengbuizen nodig)
 • 200 ml dubbelpatroon (applicatiepistool en mengbuizen nodig)
 • 300 ml tube set (geen pistool en mengbuizen nodig)
 • 2 kg dubbelverpakking (geen pistool en mengbuizen nodig)

Applicatiepistool:

Mengbuizen:

I.c.m. het juiste applicatiepistool en geschikte mengbuizen kun je Araldite 2011 direct gebruiken!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite
31,99 31,99
Verpakking Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 30,39 € 9,60
12 Stuks € 28,79 € 38,40
60 Stuks € 27,19 € 288,00