Plexus MA425 Methacrylaatlijm

Plexus MA425 Methacrylaatlijm
Plexus MA425 Methacrylaatlijm
 • 2-componenten methacrylaatlijm
 • Lange verwerkingstijd
 • Inhoud: 380 ml

Plexus MA425 is een 2-componenten methacrylaatlijm ontworpen voor structurele verlijming van thermoplastische metalen en composieten. In tegenstelling tot Plexus MA420, heeft deze lijm een lange verwerkingstijd van 30-35 minuten. Voor deze lijm is vrijwel geen oppervlaktevoorbereiding nodig, waardoor deze methacrylaatlijm veel gebruikt voor composietverlijming in de transport- en scheepvaartindustrie. Bovendien biedt dit product een unieke combinatie van uitstekende slagvastheid en superieure taaiheid.

Plexus MA425 wordt standaard geleverd in een cartridge van 380 ml (component A + B). Vergeet niet om het juiste applicatiepistool (LS380) en de juiste mengbuis mee te bestellen. 

Toepassingen

Plexus MA425 is geschikt voor het verlijmen van de volgende toepassingen:

 • Aluminium
 • RVS
 • Metaal
 • ABS
 • PMMA
 • Polyester (PBT, PET)
 • PVC
 • Polyurethaan
 • PDCPD
 • Gelcoat
 • Glasvezel
 • SMC
 • Laminaat

Technische eigenschappen

Verpakking: 380 ml
Mengverhouding:
10:1
Applicatiepistool: 
LS380
Mengbuis:
mengbuis D
Kleur:
 blauw
Verwerkingstijd: 30-35 minuten
Uithardingstijd: 80-90 minuten

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P405 Achter slot bewaren.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P370+P378 PCFW In geval van brand: blussen met bluspoeder, CO2, alcoholbestendig schuim of waterspray
Ontvlambaar
Schadelijk

Productkeuzes

Plexus
79,99 79,99
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen