Polyurethaan giethars

RESION Polyurethaan giethars (PU giethars)
RESION Polyurethaan giethars (PU giethars)
  • Zeer hoge kwaliteit PU giethars
  • Voor modelbouw en industrie
  • Snelle uitharding

Polyurethaan giethars is een product dat vaak wordt gebruikt voor het gieten van diverse gietstukken voor modelbouw, vormdelen machinebouw etc. Het wordt ook wel PU giethars genoemd en kenmerkt zich door de zeer snelle doorharding en de geringe krimp. Bij Polyestershoppen.nl leveren we deze hars uitsluitend van het merk RESION, een fabrikant van de beste kwaliteit harsen.

Eigenschappen

De PU giethars is ontworpen voor snelle, nauwkeurige gietingen. De giethars is beige van kleur en werkt op basis van een twee-componenten systeem. Het kan gegoten worden tot 10 cm dik en kan gevuld worden met vulstoffen naar gelang de toepassing.

Toepassing

Mallen, gietmallen, klemmen, gereedschappen, replica’s, prototypes en nog veel meer vormdelen zijn veel voorkomende toepassingen voor de polyurethaan giethars. Deze hars kan tot enkele centimeters dik gegoten worden. Het is mogelijk hier vulstoffen aan toe te voegen. De mengverhouding is simpel: 1:1. Je voegt dus, voorafgaand aan het gebruik, evenveel toe van beide componenten. De verwerkingstijd is circa 10 minuten en de volledige uithardingstijd bij 25ºC bedraagt 60-90 minuten. De maximale temperatuur is 80 graden.

Meer informatie

Polyurethaanhars is in verschillende verpakkingseenheden eenvoudig online te bestellen. Bestel vandaag, zodat je er morgen al mee aan de slag kunt. Heb je vragen over het gebruik van de PU giethars of kunnen we je ergens anders mee helpen? Bekijk dan eens ons informatiecentrum waar we een antwoord geven op veelgestelde vragen. Ook helpen onze vakspecialisten je graag. Bel ons dus gerust op +3185 0220090.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Polyurethaan giethars component A 0,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Polyurethaan giethars component B 0,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H373A Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H351A Verdacht van het veroorzaken van kanker.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

RESION
39,99 39,99
Inhoud Prijs
stuks
  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen