RESION PU Giethars

RESION PU Giethars (1kg)
RESION PU Giethars (2kg)
RESION PU Giethars (10kg)
RESION PU Giethars (1kg)
RESION PU Giethars (2kg)
RESION PU Giethars (10kg)
 • Voor modelbouw en industrie
 • 1:1 mengverhouding
 • Snelle uitharding

RESION PU giethars is een snelhardende 2-componenten polyurethaan giethars. De hars maakt een uitstekende reproductie van details mogelijk en is daardoor geschikt voor verschillende toepassingen in model- en machinebouw.

PU giethars van RESION wordt gekenmerkt door een eenvoudige verwerking (1:1 mengverhouding), snelle uitharding, lage viscositeit en hoge temperatuurbestendigheid. Dit maakt de polyurethaanhars uitermate geschikt om mallen, replica's en prototypes te maken. RESION polyurethaan giethars is vergelijkbaar alternatief voor Rencast FC52/FC53.

Kenmerken RESION PU Giethars

 • Eenvoudige verwerking (1:1 mengverhouding).
 • Snelle uitharding.
 • Uitstekende reproductie van details.
 • Hoge temperatuurbestendigheid.
 • Voor gietingen tot 10 cm.

Gebruik polyurethaan giethars

Het polyurethaan giethars is eenvoudig in gebruik. Volg hiervoor de onderstaande stappen.

 • Weeg component A en B nauwkeurig af volgens de juiste mengverhouding (1:1 op gewicht).
 • Meng beide componenten zorgvuldig met elkaar totdat het mengsel een homogene kleur heeft.
 • Verwerk de hars naargelang de toepassing (de verwerkingstijd is ca. 7-8 minuten).
 • Laat de PU giethars circa 1,5 uur uitharden.

Eigenschappen

Verpakking Polyol (A) Isocyanate (B)
1 kg  0,5 kg 0,5 kg 
2 kg   1 kg 1 kg 
10 kg   5 kg 5 kg 
50 kg 25 kg 25 kg

Kleur: ivoor
Basis: Ebalta SG 2000 L
Mengverhouding:
1:1 (gewicht)
Verwerkingstijd:  7-8 minuten
Uitharding: 60-90 minuten
Viscositeit: 55 mPas.
Dichtheid:
1,1 g/cm³
Hittebestendigheid:
89°C
Hardheid:
Shore 72D
Houdbaarheid:
12 maanden (in ongeopende originele verpakking opgeslagen bij een temperatuur tussen 18°C en 25°C)

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

RESION PU Cast | Polyol (A) | 0,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril

Waarschuwing

Code Beschrijving
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Schadelijk

RESION PU Cast | Isocyanaat (B) | 0,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H351A Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373B Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
MDI Vanaf 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

RESION
46,99 46,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen