Epoxy pigment in RAL kleur

Epoxy pigment in RAL kleuren
Epoxy pigment 300 gram
Epoxy pigment 880 gram
Epoxy pigment 2kg
Epoxy pigment in RAL kleuren
Epoxy pigment 300 gram
Epoxy pigment 880 gram
Epoxy pigment 2kg
  • Alle RAL kleuren leverbaar
  • Altijd op voorraad
  • Zeer sterke kleuring

Deze monotint epoxy pigmentpasta is geschikt voor alle epoxyharsen en kan aan epoxyhars worden toegevoegd om deze in een gewenste kleur te mengen zodat het eindproduct de juiste kleur is. Epoxy pigment is beschikbaar in alle RAL kleuren die je onderling kunt mengen om het gewenste effect te bereiken.
 

Gebruik Toevoeging pigmentpasta
Epoxygelcoat 5 - 10 %
Overige epoxyharsen 3 - 5 %
Massieve gietstukken 1 - 3 %
Transparante effecten 0 - 1 % (minimale hoeveelheid)


Kleuren:
alle RAL kleuren
Inhoud: 
300 gram, 880 gram, 2kg
Verpakking: blik
Houdbaarheid: in gesloten verpakking langer dan 10 jaar

Meer informatie?

Epoxy pigmenten in RAL kleuren en andere Epoxy producten koop je eenvoudig bij Polyestershoppen. Wil je meer informatie over de epoxy pigmentpasta? Onze specialisten geven graag advies. Neem contact op door te bellen naar +31850220090, te e-mailen naar support@polyestershoppen.nl of onze live chat te gebruiken.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

RESION
16,99 16,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf € 50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen