RESION Flexibele epoxy

Flexibele epoxy giethars (1,38kg)
Flexibele epoxy (6,9kg)
Flexibele epoxy (compilatie)
Flexibele epoxy giethars (1,38kg)
Flexibele epoxy (6,9kg)
Flexibele epoxy (compilatie)
 • Flexibel maar sterk
 • 30 min. verwerkingstijd
 • Voegovergangen, mallen etc.

Flexibele epoxy is een epoxysysteem voor toepassingen waar een flexibel maar sterk product noodzakelijk is. Zo kun je flexibele epoxy uitstekend gebruiken voor flexibele voegovergangen in betonvloeren, flexibele mallen en onderkanten van autospoilers en autobumpers. Bovendien wordt flexibele epoxy veel gebruikt om dilatatievoegen dicht te gieten in betonvloeren. Dit is vele malen goedkoper en eenvoudiger aan te brengen dan traditionele kitmethodes.

De flexibele epoxy van RESION laat zich eenvoudig gieten en lamineren en is ook te mengen met andere epoxysystemen voor een flexibeler resultaat. Daarnaast is deze epoxy geschikt als additief om andere harsen flexibeler te maken.

Voordelen van flexibele epoxy

 • Intern geflexibiliseerde epoxyhars.
 • Bevat geen externe weekmakers.
 • Eenvoudig in gebruik.

Eigenschappen

Verpakking Hars (EP501) Verharder (EP511)
1,38 kg 1 kg 380 gram
6,90 kg 5 kg 1,6 kg

Mengverhouding: 100:38 (gewichtsdelen)
Hardheid: shore A65
Verwerkingstijd: ca. 30 minuten
Doorhardingstijd: ca. 24 uur
Viscositeit: laag (300-700 mPas bij 25℃)
Houdbaarheid: 1 jaar

Tip: door flexibele epoxy te combineren met winter epoxy verkrijg je een scheurvaste epoxy met een hardheid van shore A95. Gebruik dan de onderstaande verhouding:
 
 • 100 gram - Flexibele epoxyhars A (EP501)
 • 100 gram - Universele epoxyhars A (EP101)
 • 50 gram - Flexibele epoxyverharder B (EP511)
 • 38 gram - Winter verharder B (EP111)

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP501 | Flexibele epoxy | Basis (A) | 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP511 | Flexibele epoxy | Verharder (B) | 380 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)

Productkeuzes

RESION
45,99 45,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Sets € 43,69 € 4,60
4 Sets € 42,54 € 13,80