Araldite 2013-1 Epoxylijm

Araldite 2013-1 epoxylijm
Zijkant Araldite 2013
Araldite 2013-1 epoxylijm
Zijkant Araldite 2013
 • Metaalkleurige epoxylijm
 • Voor metaal, kunststof en hout
 • In handige dubbelspuiten

Araldite 2013-1 epoxylijm is een metaalkleurige, pastavormige lijm. De 2-componenten lijm hardt uit bij kamertemperatuur en heeft een hoge sterkte en taaiheid. Daarnaast is de thixotrope epoxylijm zeer goed resistent tegen chemicaliën en water. Hoewel deze lijm is ontworpen als metaallijm, is deze ook geschikt voor het verlijmen van andere metalen zoals, keramiek, glas, rubbers, harde kunststoffen en dergelijke materialen. Araldite 2013-1 is ook verticaal aan te brengen!

Tip: vergeet niet om het applicatiepistool en de juiste mengbuizen te bestellen.

Kenmerken Araldite 2013-1 Epoxylijm

 • Slagvast.
 • Lage krimp.
 • Geschikt voor verticale toepassingen.
 • Zeer goede resistentie tegen chemicaliën.
 • Goede resistentie tegen warmte en water.

Toepassingen

Araldite 2013-1 is geschikt voor het verlijmen van de volgende toepassingen:

 • Verticale oppervlakken. 
 • Ferro-metalen, aluminium, koper, zink en verzinkte producten.
 • Glasvezel versterkte kunststoffen en -epoxies. 
 • Vezelversterkt polyester.
 • Thermohardende composieten.
 • Polystyreenschuimen.
 • Polyurethaanschuim.
 • Diverse rubbersoorten.
 • Hout.

Technische eigenschappen

Kleur: grijs/metaalkleurig
Soortelijk gewicht: 1,2 g/cm3
Schuifsterkte: 18 N/mm2
Afpelsterkte: 4 N/mm
Viscositeit: thixotroop
Spleetvullend vermogen: tot 4 mm)
Temperatuurbestendigheid: -60°C tot +100°C
Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 4 uur voor 1 N/mm2 op aluminium bij 23°C
Verpakking:

 • 50 ml dubbelpatroon (applicatiepistool en mengbuizen nodig)
 • 200 ml dubbelpatroon (applicatiepistool en mengbuizen nodig)

Applicatiepistool:

Mengbuizen:

I.c.m. het juiste applicatiepistool en geschikte mengbuizen kun je Araldite 2013-1 direct gebruiken!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite
32,99 32,99
Verpakking Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen