Araldite 2031-1 Epoxylijm

Araldite 2031 Epoxylijm
Araldite 2031-1 Epoxylijm
Araldite 2031 Epoxylijm
Araldite 2031-1 Epoxylijm
 • Zwarte pasteuze epoxylijm
 • Voor metaal en koolstof composiet
 • Zeer sterke lijmverbinding

Araldite 2031-1 is een zwarte pasteuze 2-componenten epoxylijm. Speciaal voor het verlijmen van metalen op (koolstof)composieten.

Tip: vergeet niet om het applicatiepistool en de juiste mengbuizen te bestellen.

Kenmerken Araldite 2031 Epoxylijm

 • Hoge chemische resistentie.
 • Speciaal voor verlijming van metalen op composieten.
 • Zeer sterke lijmverbinding.

Toepassingen

Araldite 2031 is geschikt voor het verlijmen van de volgende toepassingen:

 • Glasvezel versterkte kunststoffen en epoxies.
 • Vezelversterkt polyester en thermohardende composieten.
 • Ferro-metalen, aluminium en koper.

Technische eigenschappen

Verpakking: 50 ml dubbelpatroon (applicatiepistool en mengbuizen nodig)
Applicatiepistool: handpistool LS50-1 (50 ml)
Mengbuis: mengbuis A (50 ml)
Spleetvullend vermogen: tot 10 mm
Kleur: zwart
Soortelijk gewicht: 1,3 g/cm3
Schuifsterkte: 24 N/mm2
Afpelsterkte: 4 N/mm2
Viscositeit: thixotroop
Temperatuurbestendigheid: -50°C tot +80°C
Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 6 uur voor 1 N/mm2 bij 23°C 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite
33,99 33,99
Verpakking Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 32,29 € 10,20
12 Stuks € 30,59 € 40,80
60 Stuks € 28,89 € 306,00