Araldite Standard Epoxylijm

Araldite Standard epoxylijm
Araldite Standard epoxylijm (verpakking)
Araldite Standard epoxylijm
Araldite Standard epoxylijm (verpakking)
 • Sterke epoxylijm
 • Handige dubbelspuit
 • Geen applicatiepistool nodig

Araldite standard epoxy is een sterke universele lang houdbare epoxy lijm met hoge chemicaliën resistentie en waterdichtheid. Verwerkingstijd bij kamertemperatuur is 2 uur en vast na 6 uur.

 

Kenmerken Araldite Standard epoxylijm

 • Sterke universele epoxylijm
 • Hoge chemicaliën resistentie en waterdicht
 • Lang houdbaar

Toepassingen

Araldite Standard epoxylijm is geschikt het verlijmen op de volgende materialen:

 • Metaal
 • Hout
 • Metselwerk
 • Keramiek
 • Glas
 • Droog beton
 • Spaanplaat
 • Leer
 • Karton
 • Stof
 • Rubber
 • En de meeste kunststoffen (met uitzondering van polyethyleen, polypropyleen, Teflon)

Technische eigenschappen

Hecht op: Metaal, hout, keramiek, glas, leer en vele plasticsoorten.
Bestand tegen: -30°C tot 65°C (na uitharden)
Kleur: transparant
Verpakking: dubbelspuit 24 ml of 2x 15 ml in tube set
Verwerkingstijd: 2 uur (bij kamertemperatuur)
Handvast: na 6 uur

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite Standard epoxylijm
Verpakking Prijs
stuks
€ 15,99
Vandaag voor 17:00 besteld, vandaag verzonden!
Minder dan 3 op voorraad
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!