Permacol 5663 PU Lijm

Permacol PU lijm voor caravanvloeren
Permacol PU lijm voor caravanvloeren
  • Voor reparatie caravanvloeren
  • Eenvoudig te verwerken
  • Geurarm

Permacol 5663 is een vloeiend, oplosmiddelvrij 1-component polyurethaanlijm die uithardt onder invloed van vocht uit de atmosfeer of vocht dat op de te lijmen materialen is geabsorbeerd. De snelheid van de uitharding is dan ook afhankelijk van het vochtgehalte, van de temperatuur en van de lijmlaagdikte.

  • Hoger vochtgehalte → snellere uitharding.
  • Hogere temperatuur → snellere uitharding.
  • Dikkere lijmlaag → langzamere uitharding.

Toepassing

Deze polyurethaanlijm is bijzonder geschikt voor het lijmen van hout, kunststoffen (GFK, ABD, geschuimd polystyrol, PVC en polyurethaan), metalen (aluminium, staal, RVS en verzinkt staal), mineraalhoudende ondergronden (beton, steen) en combinaties hiervan, bijvoorbeeld: sandwichpanelen, isolatiepanelen van aluminium op polystyreen, asfaltpapier op polystyreen en spaanplaat op polystyreen. Permacol 5663 wordt vaak gebruikt voor het injecteren van caravanvloeren en is speciaal geschikt voor het maken van (zee)watervaste houtlijmconstructies (volgens EN-norm 204-D4, DIN 68602 B4).

Permacol 5663 is niet geschikt voor: glas, polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), polyamide (PA) en polytetrafluorethyleen (PTFE).

Technische eigenschappen

Verpakking: 310 ml
Vochtgehalte werkruimte:
50%
Houtvochtigheid: 8-16%
Temperatuur werkruimte: 15°C-20°C
Perstijd lijm (open tijd) 23°C: 30-60 minuten
Uithardingstijd lijmfilm: 20-25 minuten
Volledige doorharding: 24-48 uur
Kleur (uitgehard): licht geelbruin
Geur: reukarm
Viscositeit (23°C): 7.000 mPa·s
Dichtheid (23°C): 1,10 g/cm3
Vaste stof gehalte: 100%
Temperatuurbestendigheid: -30°C tot + 80°C
Lijmopbrengst: ca. 200 g/m2, door middel van lijmwalsen, spuitkokers of met de hand (spatel of rakel)
Opslagstabiliteit bij 23°C: 6 maanden in goed gesloten originele verpakking (bij relatieve vochtigheid 50%)

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

23,99 23,99
stuks
Nog maar 4 stuks op voorraad
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden!
  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen