Startpakket Araldite lijm

Araldite startpakket
Araldite startpakket
 • Alle benodigde materialen
 • Voor de starter
 • In veel varianten te verkrijgen

Met dit complete starterspakket heb je alles in huis om te lijmen met Araldite of 3M lijmen. Dit pakket bevat 2 lijmpatronen, een handpistool, 10 mengers en de benodigde accessoires.

Inhoud Araldite starterspakket

Het startpakket voor Araldite lijmen bestaat uit: 

 • Handpistool voor dubbelspuiten
 • 10 Mengbuizen
 • 2 x verpakking constructieve lijm (50 ml of vergelijkbaar)
 • Ontvetter 2890B
 • 1 vel Scotch-Brite rood (very fine)

Beschikbare lijmen

Het Araldite starterspakket is geschikt voor de volgende lijmen:

 • 3M DP-8005 (38 ml patronen)
 • 3M DP-8010 (45 ml patronen)
 • Plexus MA 300
 • Plexus MA 310
 • Araldite 2011
 • Araldite 2012
 • Araldite 2013
 • Araldite 2014-1
 • Araldite 2015
 • Araldite 2021
 • Araldite 2022
 • Araldite 2028-1
 • Araldite 2029-1
 • Araldite 2030
 • Araldite 2031
 • Araldite 2047-1
 • Araldite 2048
 • Araldite 2050
 • Araldite 2052
 • Araldite AW4858/HW4858
 • Araldite AW4859/HW4859

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Araldite 2011 dubbelspuit 50ml

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Threebond Ontvetter 2890B

Gevaar

Code Beschrijving
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
Ontvlambaar
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Startpakket Araldite lijm
Variant Prijs
stuks
€ 94,99

Dit product kunt u helaas (tijdelijk) niet meer bestellen.

Vandaag voor 17:00 besteld, vandaag verzonden!
Minder dan 5 op voorraad
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!