Polyester vezelplamuur

Polyester vezelplamuur
Polyester vezelplamuur
 • Vult gaten en scheuren
 • Makkelijk te verwerken
 • Sterk resultaat

Polyester vezelplamuur bestaat uit polyesterhars vermengd met glasvezels. De twee-componenten plamuur wordt gebruikt voor ingrijpende hout-, metaal- en polyesterreparaties en voor het vullen en repareren van gaten en dergelijke toepassingen. De vezelplamuur is door de vezels goed bestand tegen scheuren en is al na 20 minuten schuurbaar.

Polyester vezelplamuur V11 wordt geleverd met een tube BPO verharder om de plamuur te verwerken.

Maak de polyestervezelplamuur aan op een plamuur mengbord en verwerk het met een plamuurmes of een japanspachtel.

Gebruiksinstructies polyester vezelplamuur

Polyester vezelplamuur is eenvoudig in gebruik:

 • Maak de ondergrond droog, stof- en vetvrij;
 • Vermeng de pasta met 2-3% BPO verharder;
 • Breng het plamuur aan met een spatel of plamuurmes;
 • Na 20 minuten kan het plamuur worden geschuurd.

V11 glasvezelplamuur blijft licht kleverig aan het oppervlak voor een verbeterde hechting van de afwerkplamuur. Na uitharding is de plamuur bestendig tot 80°C.

Eigenschappen

Verpakking: 1,3 kg
Kleur: geel-bruin
Viscositeit: 40.000 mPa.s
Soortgelijk gewicht: ca. 1,30 gr/cm3
Verwerkingstijd: 5-15 minuten (20℃)
Verwerkingstemperatuur: 5-20°C
Houdbaarheid: 6-8 maanden in gesloten verpakking

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Vezelplamuur 1,3 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Polyester glass fibre putty
sets
5 sets op voorraad
€ 14,99
Vandaag voor 17:00 besteld, vandaag verzonden!
Minder dan 6 op voorraad
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!