RESION Vloeibare paraffine

Vloeibare paraffine
Vloeibare paraffine
 • Product voor de professional
 • Dosering: 3%
 • Diverse volumes

Vloeibare paraffine is een product voor de professional. Je kunt paraffine aan diverse polyester producten toevoegen in een toevoegingspercentage van 3% om de uithardingseigenschappen te veranderen. Paraffine wordt ook wel wax in styreen genoemd.

Toepassingen

RESION paraffine kan worden toegevoegd aan:

 • Polyester lamineerharsen:
  Voeg paraffine toe aan lamineerhars voor een kleefvrije uitharding (let op: de polyester lamineerharsen van Polyestershoppen harden onder normale omstandigheden al kleefvrij uit).

 • Polyester gelcoats
  Een toevoeging van 3% paraffine aan gelcoat zal deze in een polyester topcoat doen veranderen en kleefvrij doen uitharden.

Eigenschappen

Dosering: 3% toevoegen aan product
Verpakking:

 • blik 0,25 liter
 • blik 0,75 liter
 • blik 5 liter

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
9,99 9,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen