Vloeibare paraffine

Vloeibare paraffine
Vloeibare paraffine
 • Product voor de professional
 • Dosering: 3%
 • Diverse volumes

Vloeibare paraffine is een product voor de professional. Je kunt paraffine aan diverse polyester producten toevoegen in een toevoegingspercentage van 3% om de uithardingseigenschappen te veranderen.

Toepassingen

Vloeibare paraffine kan worden toegevoegd aan:

 • Polyester lamineerharsen:
  Voeg paraffine toe aan lamineerhars voor een kleefvrije uitharding (let op: de polyester lamineerharsen van Polyestershoppen harden onder normale omstandigheden al kleefvrij uit).

 • Polyester gelcoats
  Een toevoeging van 3% paraffine aan gelcoat zal deze in een polyester topcoat doen veranderen en kleefvrij doen uitharden.

Eigenschappen

Dosering: 3% toevoegen aan product
Verpakking:

 • blik 0,25 kg
 • blik 0,75 kg
 • blik 5 kg

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P331 GEEN braken opwekken.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P405 Achter slot bewaren.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
8,26 8,26
Inhoud Prijs
stuks
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden!
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf €50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen