G8 Super Polyurethaanhars

G8 Super Polyurethaanhars
G8 Super Polyurethaanhars
 • Hoogglans PU hars
 • UV-bestendig
 • Krasvast

G8 Super Polyurethaanhars is een hoogglans coating/lak op basis van alifatische polyurethaan en hierdoor dus niet vergeeld. De 1-component lak is zeer geschikt voor het gebruik op hout, epoxy en polyesterlaminaat. Het biedt een duurzame, hoogglanzende en krasbestendige beschermlaag met uitstekende UV-bestendigheid. G8 Super hecht goed op de meeste poreuze ondergronden en heeft verschillende toepassingsmogelijkheden. Bovendien is deze pu hars goed bestand tegen oplosmiddelen, chemicaliën, verdunde zuren en logen.

Toepassingen

G8 Super Polyurethaanhars is geschikt voor onderstaande toepassingen:

 • Waterdicht maken van o.a. poreuze ondergronden
 • Hoogglans vernis voor houtwerk (binnen en buiten)

G8 Super heeft een goede hechting op hout, koper, epoxy en polyesterlaminaat.

Gebruiksaanwijzing voor G8 Super Polyurethaanhars

 1. Zorg ervoor dat de ondergrond droog, vetvrij en stofvrij is.
 2. Breng G8 Super aan met een borstel of roller (verbruik: ongeveer 200-300g/m², afhankelijk van de ondergrond).
 3. Voor poreuze ondergronden: verdun de eerste laag met 20-25% PU-verdunner, de tweede laag met 0-25%, en breng de laatste laag onverdund aan.
 4. Breng een volgende laag aan na 2-4 uur, wanneer de voorgaande laag kleefvrij is. Houd een maximale tussentijd van 8 uur aan.
 5. Voor een glad resultaat wordt aanbevolen om het oppervlak lichtjes te schuren voordat de laatste laag wordt aangebracht.
 6. Sluit een geopend blik goed af, aangezien de inhoud kan reageren met luchtvochtigheid en hard kan worden.

Draag bij het werken met polyurethaanhars een geschikt dampmasker.

Eigenschappen

Verbruik: ca. 200-300 gr/m² per laag
Verpakking: 1 kg, 5 kg, 10 kg
Kleur: transparant
Viscositeit: 150 mPa.s
Consistentie: vloeibaar
Dichtheid: 0,98 g/cm3
Droogtijd: 2 - 4 uur (afhankelijk van omgevingstemperatuur)
Houdbaarheid: minstens 6 maanden in gesloten verpakking

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H340 Kan genetische schade veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H350 Kan kanker veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P331 GEEN braken opwekken.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
MDI Vanaf 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Vosschemie
49,99 49,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen