RESION Polyurethaanschuim

RESION PU Foam (polyurethaanschuim)
Polyurethaanschuim uitgehard
RESION PU Foam (polyurethaanschuim)
Polyurethaanschuim uitgehard
 • Snelle uitharding
 • Fijncellig
 • Hoge kwaliteit

2-componenten PU schuim met gesloten celstructuur voor het vullen van dubbele bodems van boten en holle ruimte en voor isolatie van geluid en warmte. Het polyurethaanschuim wordt ook gebruikt om sculpturen en snijwerken of mallen en modellen mee te maken.

Dit polyurethaanschuim is eenvoudig te mengen waarna het ca. 25-30x de volume aanneemt. Het schuim is zeer fijncellig en is te bewerken met eenvoudige gereedschappen. Na uitharding is het 2K PU schuim bestand tegen polyester en epoxyharsen, zodat je met deze materialen het schuim naar wens af kunt werken.

TIP: wil je liever polyurethaanschuim spuiten? Bekijk dan het Froth-Pak PU schuim en 1K spuitbaar PU schuim.

Eigenschappen PU schuim

 • Mengverhouding (volumedelen): 1 deel Polyol, 1 deel Iso.
 • De verwerkingstijd bij 20ºC is ca 1-2 minuten.
 • De minimale verwerkingstemperatuur is 18ºC.
 • Uitgeschuimd gewicht is ca. 38 kg/m3.

Verpakkingen

 • Verpakking set à 2 liter (1 liter Polyol, 1 liter Iso, uitgeschuimd ca. 50 liter).
 • Verpakking set à 10 liter (5 liter Polyol, 5 liter Iso, uitgeschuimd ca. 250 liter).

Technische gegevens

  Waarde Eenheid Methode
Kerndichtheid 32 – 45 kg/m3 EN 1602
Drukweerstand > 150 kPa EN 826
Waterabsorptie < 0,3 kg/m2 EN 1609
Warmtegeleidbaarheid 10°C (λi) < 0,023 W/m.K EN 12667
Gesloten cellen > 90 % ISO 4590
Dimensionele stabiliteit      
-20°C < 1 % EN 1604
+70°C/90% RH < 5 % EN 1604
Brandklasse      
  B3 -- DIN4102-t1
  < 125 MM ISO 3582
  F   EN 13501

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

RESION PU Foam | Hard 40 | Base | 1 liter

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P330 De mond spoelen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Schadelijk

RESION PU Foam | Hard 40 | Hardener | 1 liter

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373A Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H351A Verdacht van het veroorzaken van kanker.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P284 [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
MDI Vanaf 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
31,99 31,99
Verpakking Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen