Polyurethaanschuim

Polyurethaanschuim vloeibaar
PU schuim vloeibaar
Polyurethaanschuim vloeibaar
PU schuim vloeibaar
 • Snelle uitharding
 • Fijncellig resultaat
 • Hoge kwaliteit

2 Componenten PU schuim met gesloten celstructuur voor het vullen van dubbele bodems van boten, holle ruimtes, voor isolatie van geluid en warmte, maar ook om sculpturen en snijwerken van te maken, of mallen en modellen.

Dit polyurethaanschuim is eenvoudig te mengen waarna het ca. 25-30x het volume aanneemt. Het schuim is zeer fijncellig en te bewerken met eenvoudige gereedschappen. Na uitharding is het 2K PU schuim bestand tegen polyester en epoxyharsen, zodat je met deze materialen het schuim naar wens af kunt werken.

TIP: Wil je liever polyurethaanschuim spuiten? Kijk dan eens bij onze Froth-Pak PU schuim en 1K spuitbaar PU schuim.

Eigenschappen PU schuim

 • Mengverhouding (volumedelen): 1 deel Polyol, 1 deel Iso.
 • De verwerkingstijd bij 20ºC is ca 1-2 minuten
 • De minimale verwerkingstemperatuur is 18ºC
 • Uitgeschuimd gewicht ca. 38 kg/m3

Verpakkingen:

 • Verpakking set a 2 liter (1 liter Polyol, 1 liter Iso, uitgeschuimd ca. 50 liter)
 • Verpakking set a 10 liter (5 liter Polyol, 5 liter Iso, uitgeschuimd ca. 250 liter)

Technische gegevens

  Waarde Eenheid Methode
Kerndichtheid 32 – 45 kg/m3 EN 1602
Drukweerstand > 150 kPa EN 826
Water absorptie < 0,3 kg/m2 EN 1609
Warmtegeleidbaarheid 10°C (λi) < 0,023 W/m.K EN 12667
Gesloten cellen > 90 % ISO 4590
Dimensionele stabiliteit      
-20°C < 1 % EN 1604
+70°C/90% RH < 5 % EN 1604
Brandklasse      
  B3 -- DIN4102, t.1
  < 125 MM ISO 3582
  F   EN 13501

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Polyurethaanschuim PU80 Polyol 1 liter

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P330 De mond spoelen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Schadelijk

Polyurethaanschuim PU80 ISO 1 liter

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P284 [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Polyurethaanschuim
Verpakking Prijs
stuks

Prijs:

€ 27,99
Op werkdagen voor 17:30 besteld, dezelfde dag verzonden!
Minder dan 10 op voorraad
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-