Versachem schroefdraadafdichting

Versachem Prime Lok 245 schroefdraadafdichting
Versachem Prime Lok 245 schroefdraadafdichting
  • Borgpasta voor schroeven
  • Circa 30 min. verwerkingstijd
  • Losbreeksterkte: 11 Nm

Versachem Prime Lok 245 schroefdraadborglijm is een eenvoudige manier om vacuüm fittingen lekvrij te monteren. Een lekvrije montage van schroefdraadfittingen is belangrijk om een diep vacuüm te bereiken.

Deze threadseal is gemiddeld sterk, zodat deze met normaal gereedschap ook weer gedemonteerd kan worden. Daarnaast heeft deze schroefdraadafdichting van Versachem een viscositeit van 1000 mPa.s. en is deze na 30 minuten handvast.

Eigenschappen

Verpakking: tube 6 ml
Kleur: blauw
Verwerkingstijd: 10-20 minuten
Handvast: 30 minuten
Volledig uitgehard: 24 uur
Losbreeksterkte: 11 Nm
Viscositeit: 1000 mPa.s.
Temperatuurbereik: -55°C tot +150°C

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Schadelijk

Productkeuzes

Versachem
14,99 14,99
Wacht niet te lang: de voorraad van dit product wordt niet opnieuw aangevuld. Bestel snel voordat het definitief uitverkocht is.
stuks
Nog maar 4 stuks op voorraad
Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf € 50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen