Epoxyhars voor hoge temperatuur 130°C

RESION Epoxy hoge temperatuur compilatie
RESION Epoxy hoge temperatuur hars
RESION Epoxy hoge temperatuur verharder
RESION Epoxy hoge temperatuur compilatie
RESION Epoxy hoge temperatuur hars
RESION Epoxy hoge temperatuur verharder
  • Lange verwerkingstijd
  • Ideaal voor mallen
  • Hoge temperatuursbestendigheid

Speciale epoxyhars met zeer hoge temperatuurbestendigheid. Geschikt voor temperaturen tot ca. 130 graden. Deze epoxy is geschikt voor vacuüminjectie, gieten en handlamineren. In combinatie met vulstoffen zoals Stewathix zijn er lijmverbindingen mee te maken.

Voordelen

  • Zeer hoge temperatuursbestendigheid (130°C).
  • Lange verwerkingstijd.
  • Geschikt voor diverse toepassingen (gieten, vacuuminjectie, handlamineren etc).

Eigenschappen

Mengverhouding: 100:30 (gewicht)
Kleur verharder: blauw
Verwerkingstijd: ca. 90 minuten

Verpakking Hars (EP302) Verharder (EP324)
1,3 kg 1 kg 300 gram
Let op: na uitharding is een warmtebehandeling van ca. 120℃ noodzakelijk voor optimale resultaten.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

RESION Epoxy High Temp 130 base | 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

RESION Epoxy High Temp 130 Hardener | 300 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H311 Giftig bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P361+P364 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Giftig

Productkeuzes

RESION
29,99 29,99
Inhoud Prijs
sets
  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen