Variopox Epoxy Plamuur

De IJssel Variopox epoxyplamuur
De IJssel Variopox epoxyplamuur
 • Hoge chemicaliën bestendigheid
 • Waterdicht na uitharding
 • Hecht op o.a. polyester en epoxy

Variopox epoxy plamuur is een twee-componenten plamuur voor toepassingen waar waterbestendigheid en chemicaliënbestendigheid belangrijk zijn. Deze plamuur is daardoor zeer geschikt voor boten en kan zowel boven als onder de waterlijn worden aangebracht. De IJssel Variopox epoxy plamuur is ook zeer geschikt voor het repareren van houten of aluminium kozijnen.

Voordelen Variopox epoxy plamuur

 • Hecht op polyester, geprimerd hout, staal, aluminium etc.
 • Geschikt boven en onder de waterlijn
 • Goede water- en chemische bestendigheid
 • Licht flexibel, goede trillingsbestendigheid
 • Eenvoudig te verwerken

Verwerking epoxy plamuur

Trek nitril handschoenen aan en weeg beide componenten volgens de mengverhouding 2:1 af op een digitale weegschaal. Meng beide componenten vervolgens goed door totdat een egale kleur is bereikt. Breng de plamuur aan met een plamuurmes, flexibele spatel of een japanspachtel en laat het volledig uitharden. Het geplamuurde oppervlak moet na het drogen weer worden geschuurd met minimaal P120.

Gebruik voor kleine klussen Variopox Finishing Plamuur in combinatie met een kitspuit.

Eigenschappen

Inhoud: 1 kg, 5 kg (basis + verharder)
Kleur: lichtgroen (matglans)
Mengverhouding: 2:1
Rendement: 1,1 m2/kg
Verwerkingstijd: 30 minuten (schuurbaar na 24 uur)
Stofdroog: na circa 2 uur
Overschilderbaar: na 48 uur
Volledig uitgehard: na 2 dagen
Houdbaarheid: tenminste 6 maanden, mits ongemengd en in de originele verpakking bewaard op een koele en vorstvrije plek

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

De IJssel Coatings
35,99 35,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
3 Stuks € 34,19 € 5,40
6 Stuks € 33,29 € 16,20