Losmiddel PVA

Losmiddel PVA
Losmiddel PVA
 • Veilig lossingsmiddel voor mallen
 • Beschermt onderliggende lagen
 • 0,5 liter tot 5 liter verpakking

PVA (polyvinyl alcohol) is een vloeibaar losmiddel (loslak) die een dunne film over het oppervlak creëert. Deze film is zeer sterk en bestand tegen zeer veel chemicaliën, waaronder epoxy en polyester.

Toepassingen

RESION PVA losmiddel is geschikt om te gebruiken bij:

 • Beschadigde mallen.
 • Mallen met een slecht oppervlak.
 • Ondergronden met een onbekende of ongeschikte samenstelling, zoals poreuze of geschuurde ondergronden.
 • Ondergronden die niet bestand zijn tegen polyester.

Hoe gebruik je Losmiddel PVA?

Het verwerken van Polyvinyl alcohol gaat eenvoudig. Je kunt het losmiddel namelijk gewoon met een kwast of een vochtige spons aanbrengen. Zorg er bij het gebruik van polyvinyl alcohol voor dat het gehele oppervlakte bedekt wordt met alcohol. Losmiddel PVA is ook aan te brengen met een luchtspuit. Daarnaast kun je PVA Losmiddel verdunnen met water of alcohol (spiritus). Spuit eerst een nevellaag, en vervolgens een natte laag. Na het aanbrengen, zal de loslak in ongeveer 1 uur tijd drogen tot een taaie filmlaag. Wanneer het losmiddel is opgedroogd, kun je gelcoat, polyester of een epoxy product aanbrengen in de mal.

Op poreuze ondergronden adviseren wij de PVA in meerdere lagen aan te brengen, totdat deze een dichte filmlaag op het oppervlakte heeft gevormd.

Lossing gaat eenvoudig. Je voegt wat lauw water toe wat ervoor zal zorgen dat de Polyvinyl alcohollaag oplost. Het uiteindelijke product en de mal kunnen eenvoudig worden schoongemaakt met water.

Eigenschappen

Verbruik: ca. 0,1 liter/m²
Verpakkingen: 0,5 liter, 1 liter, 5 liter

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met...
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P370+P378 PCFW In geval van brand: blussen met bluspoeder, CO2, alcoholbestendig schuim of waterspray
Ontvlambaar
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
14,99 14,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen