De IJssel ZF Primer

De IJssel Ijmopox ZF primer met verharder
ZF primer Ijmopox 5 liter
De IJssel Ijmopox ZF primer met verharder
ZF primer Ijmopox 5 liter
 • Goede roestwerende werking
 • Reparatie voor craquelé
 • Uitstekende hechting op metalen

Twee componenten epoxy primer voor een divers aantal doeleinden. Deze grondverf is zeer geschikt als zinkhoudende primer op diverse metalen met een uitstekende roestwerende werking. ZF primer biedt een goede hechting op kunststof en geschikt als reparatiemiddel voor haarscheurtjes en craquelé. Daarnaast beschikt de IJmopox ZF Primer van De IJssel over uitstekende mechanische eigenschappen en is deze eenvoudig aan te brengen.

De IJmopox ZF Primer is overschilderbaar met onder andere DD lak hooglans en DD lak zijdeglans en overige 2 componenten laksystemen. Voor het overschilderen dient het oppervlak geschuurd, schoon en vetvrij te zijn. Deze corrosiewerende primer is ook verkrijgbaar als primer spuitbus

Voordelen De IJssel ZF Primer

 • Corrosiewerend
 • Eenvoudig te verwerken
 • Uitstekende hechting op diverse kunststoffen
 • Geschikt als reparatiemiddel voor haarscheurtjes en craquelé

Eigenschappen

Kleur: Wit
Verpakking: 0,75 liter en 5 liter set (basis met verharder)
Mengverhouding: 87 gewichtsdelen hars en 13 gewichtsdelen verharder
Verwerking: Met kwast of roller.
Overschilderbaar: minimaal 16 uur, maximaal onbeperkt
Verbruik: ca. 8,3 m2 per liter
Houdbaarheid: 12 maanden ongemengd in originele verpakking in een vorstvrije omgeving

Bekijk de technische informatiesheet voor meer eigenschappen van deze IJmopox ZF Primer, zoals rendement en instructies voor gebruik

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Waarschuwing

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

De IJssel ZF Primer
Inhoud Prijs
sets

Prijs:

€ 30,99
Levertijd 1 werkdag
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Set € 30,06 € 1,86
3 Set € 29,44 € 4,65
7 Set € 28,82 € 15,19