De IJssel ZF Primer

De IJssel Ijmopox ZF primer met verharder
ZF primer Ijmopox 5 liter
De IJssel Ijmopox ZF primer met verharder
ZF primer Ijmopox 5 liter
 • 2-componenten epoxy primer
 • Goede roestwerende werking
 • Uitstekende hechting op metaal

De IJssel IJmopox ZF Primer is een twee componenten epoxy primer. De primer heeft een uitstekende roestwerende werking en is hierdoor zeer geschikt als primer op diverse metalen. ZF Primer biedt daarnaast een goede hechting op kunststof of aluminium en is geschikt als reparatiemiddel voor haarscheurtjes en craquelé. IJmopox ZF Primer beschikt over uitstekende mechanische eigenschappen en is eenvoudig aan te brengen.

ZF Primer is overschilderbaar met HB CoatingDouble Coat en andere twee componenten laksystemen. Voor het overschilderen, dient het oppervlak geschuurd, schoon en vetvrij te zijn.

Voordelen IJmopox ZF Primer

 • Corrosiewerend
 • Eenvoudig te verwerken
 • Uitstekende hechting op diverse kunststoffen
 • Geschikt als reparatiemiddel voor haarscheurtjes en craquelé

Eigenschappen

Kleur: wit
Verpakking: 0,75 liter en 5 liter set (basis + verharder)
Mengverhouding: 87 gewichtsdelen hars en 13 gewichtsdelen verharder
Verwerkingstemperatuur: 5 - 25°C
Verwerkingstijd: 5 uur
Stofdroog na: 2 uur
Overschilderbaar: 
na minimaal 8 uur
Applicatie: 
kwast of roller
Verdunner: IJmopox verdunner (5%)
Verbruik: ca. 8,3 m2 per liter
Houdbaarheid: 12 maanden ongemengd in originele verpakking in een vorstvrije omgeving

Bekijk voor meer eigenschappen en gebruiksinstructies van IJmopox ZF Primer de technische informatie sheet.

Meer informatie over ZF Primer?

Wil je meer informatie of advies over het gebruik van IJmopox ZF Primer? Neem dan contact op met onze specialisten via support@polyestershoppen.nl of stuur ons een WhatsApp berichtje! Wij helpen je graag om van jouw project een succes te maken!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

De IJssel ZF Primer | Set | 0,75 liter

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Waarschuwing

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H373A Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

De IJssel Coatings
38,99 38,99
Inhoud Prijs
sets
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf €50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Sets € 37,82 € 2,34
3 Sets € 37,04 € 5,85
7 Sets € 36,26 € 19,11