Araldite 4858 Epoxylijm

Araldite 4858 Epoxylijm
Araldite 4858 Epoxylijm in applicatiepistool
Araldite 4858 Epoxylijm
Araldite 4858 Epoxylijm in applicatiepistool
 • Zeer sterke epoxylijm
 • Lange verwerkingstijd
 • In handige dubbelspuit

De Araldite AW4858/HW4858 is een twee componenten epoxylijm met zeer hoge hechtsterkte en stugheid. De Araldite epoxylijm heeft daarnaast een lange verwerkingstijd en een zeer goede resistentie tegen condens en water.

Tip: Ben je nog niet bekend met deze lijm? Bestel dan een Araldite startpakket!

Kenmerken Araldite 4858 epoxylijm

 • Zeer hoge schuif- en afpelsterkte
 • Lijmt een grote verscheidenheid aan materialen (metaal, composiet en thermoplasten)
 • Extreem taaie en veerkrachtige lijm
 • Lange verwerkingstijd
 • Zeer goede resistentie tegen condens en water 

Toepassingen

Araldite 4858 is geschikt het verlijmen op de volgende materialen:

 • Composieten zoals GRP/CFRP 
 • Een breed scala van substraten zoals aluminium, koper, zink en verzinkte producten 
 • Ferro-metalen 

Technische eigenschappen

Kleur: zwart
Soortelijk gewicht: 1.1 g/cm3
Schuifsterkte: 37 N/mm2
Verwerkingstijd: 150 min
Afpelsterkte: 6 N/mm
Temperatuurbestendigheid: -60°C tot +90°C
Viscositeit: thixotroop
Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 6 uur voor 1 N/mm2 op aluminium bij 23°C
Verpakking:

 • 50 ml dubbelpatroon (applicatiepistool en mengbuizen nodig)
 • 380 ml dubbelpatroon (applicatiepistool en mengbuizen nodig)

Applicatiepistool:

Mengbuizen:

I.c.m. het juiste applicatiepistool en geschikte mengbuizen kun je Araldite 4858 direct gebruiken!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite 4858 Epoxylijm
Verpakking Prijs
stuks

Prijs:

€ 26,99
Op werkdagen voor 17:30 besteld, dezelfde dag verzonden!
Minder dan 6 op voorraad
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-