Araldite Crystal Epoxylijm

Araldite Crystal epoxylijm
Araldite Crystal epoxylijm
  • Glasheldere epoxylijm
  • Voor transparante onderdelen
  • Geen applicatiepistool nodig

Araldite Crystal Epoxylijm is een sterke, glasheldere 2-componenten epoxylijm met een zeer goede waterbestendigheid en sterkte. Deze lijm is overschilderbaar en ideaal voor het verlijmen van hoog transparante onderdelen zoals edelstenen, juwelen, glas etc.

Kenmerken Araldite Crystal Epoxylijm

  • Glashelder.
  • Waterbestendig.
  • Zeer sterk.

Technische eigenschappen

Hecht op: glas, edelstenen, porselein, keramische materialen, leer, hout, diverse soorten metalen en diverse soorten kunststof (behalve PP en PE)
Belastbaar en overschilderbaar: na circa 3 uur
Temperatuurbereik: -30°C tot 65°C (na uitharden)
Kleur: helder transparant
Verpakking: 24 ml in dubbelpatroon

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite
14,99 14,99
Verpakking Prijs
Dit product is helaas niet meer te bestellen
  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen