Poltix Gelcoat Plamuur

De IJssel Gelcoatplamuur
De IJssel Gelcoatplamuur
 • Pasteus, zakt niet weg
 • Met pigmenten in te kleuren
 • Diepe gaten in 1 keer vullen

Poltix Gelcoat Plamuur is een verdikte gelcoat die gebruikt wordt om putjes, krassen en ontbrekende gelcoat te repareren. De polyester plamuur is voldoende dik om ook verticaal of zelfs boven het hoofd aan te brengen. Zeer geschikt voor het repareren van boten, paardentrailers, waskommen, sanitair, etc. Gelcoat plamuur is ook bekend als vloeibaar keramiek. Na uitharding is de gelcoatplamuur goed te schuren en tot hoogglans te polijsten.

Verwerking gelcoat plamuur

De vloeibare keramiek kan het beste verwerkt worden met een spachtel of een plamuurrubber. Wij raden aan om in verband met de verwerkingstijd met kleine hoeveelheden tegelijk te werken. Je kunt de polyesterplamuur met elke gewenste RAL kleur polyesterpigment inkleuren om de plamuur meteen in de gewenste kleur te verkrijgen. 

Om de ondergrond voor te bereiden, schuur je deze met schuurpapier korrel 120. Na 60 minuten is de gelcoatplamuur voldoende uitgehard om te kunnen schuren en vervolgens te polijsten of over te schilderen met DD Lak.

Voor kleine reparaties hebben we ook een gelcoat reparatieset beschikbaar in vrijwel alle RAL kleuren.

Voordelen van Poltix Gelcoat Plamuur

 • Snel gelcoatreparaties uitvoeren.
 • Verticaal of boven het hoofd te verwerken.
 • Te mengen met polyester pigment in alle RAL kleuren.
 • Snel overschilderbaar.
 • Na uitharding direct te polijsten.

Eigenschappen

Kleur: transparant (mat)
Hoeveelheid: 1 kg
Verharder: voeg 2% polyester (MEK) verharder toe
Verwerkingstijd: 10 minuten (20 graden)
Stofdroog: na 15 minuten, blijft enigszins klevend
Volledig verhard na: 60 minuten
Over te schilderen: na min. 60 minuten
Houdbaarheid: tenminste 6 maanden, indien niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Gelcoatplamuur 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

De IJssel Coatings
19,99 19,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen