Polyester verharder

Polyesterverharder MEKP Methyl Ethyl Keton Peroxide
Polyesterverharder MEKP Methyl Ethyl Keton Peroxide
  • Dosering 1,5% tot 3%
  • Dispensers zijn leverbaar
  • Hoge kwaliteit

De welbekende vloeibare (MEKP) verharder voor polyesterharsen, Gel- en Topcoats welke zijn gemengd met cobalt versneller. Je kunt de hoeveelheid polyester verharder eenvoudig en veilig afmeten met een MEKP dispenser.

Hoeveel Polyester verharder heb je nodig?

Afhankelijk van temperatuur en hoeveelheid hars doseer je de juiste hoeveelheid verharder. Wij hanteren een percentage van 2% als richtlijn. Dit geeft bij de universele polyesterhars een verwerkingstijd van c.a. 30 minuten (bij 20℃). Maak enkel aan wat je in c.a. 10 minuten kunt verwerken.

Eigenschappen

Toevoeging: 1,5 tot 3%
Verpakking: 20 gr, 100 gr, 400 gr, 1 kg, 5 kg
Geschikt voor: Polyesterhars lamineerhars, Polyester giethars, GelcoatTopcoat, VinylesterharsMallenhars en Gelcoat Plamuur

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P220 Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P420 Gescheiden van ander materiaal bewaren.
P411+P235 Bij maximaal ... °C/... °F bewaren. Koel bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Polyester verharder
Inhoud Prijs
stuks

Prijs:

€ 2,99
Levertijd 4-7 werkdagen
  • Zo snel mogelijk geleverd tijdens Corona!
  • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
  • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
  • Vanaf €50,- gratis verzending!

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-