RESION Mallenbouwhars

Mallenhars polyester mallen maken
Mallenhars 5kg
25kg mallenhars
Mallenhars polyester mallen maken
Mallenhars 5kg
25kg mallenhars
 • Krimpvrij
 • Bouwt snel dikte op
 • Tot 6 mm in één keer lamineren

Wil je zelf een mal maken? Deze RESION vinylester mallenbouwhars (tooling gelcoat) is speciaal ontwikkeld voor het maken van polyester mallen. De hars is eenvoudig te verwerken, krimpvrij, warmtebestendig en geeft bijzonder goede resultaten. Zo kun je met de mallenhars van RESION zeer snel polyester mallen fabriceren.

Met deze hars kun je 4 lagen glasmat 450 gr/m2 tegelijk aanbrengen, waardoor je snel je eigen mal kunt maken en klaar bent voor productie. Over het algemeen kan een mal in 2 dagen worden gebouwd: de eerste dag voor de mallengelcoat en vinylesterhars, en de tweede dag voor de mallenbouwhars.

Voordelen vinylester mallenbouwhars

 • Geringe krimp.
 • Snelle doorharding wat de constructietijd van een mal significant verkort.
 • Voorzien van een kleurindicator voor uitharding.
 • Lage styreenemissie, droogt kleefvrij op.
 • Uitstekende benatting van glasvezel.

Eigenschappen

Verpakking: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Dichtheid:
circa 1,4 g/cm3
Geltijd: circa 20 minuten
Volledig verhard: na circa 2 uur
Houdbaarheid: tenminste 6 maanden, indien niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats
Verharder: hardt uit met standaard verharder

Hieronder vind je een overzicht van de benodigde hoeveelheid verharder per hoeveelheid mallenbouwhars:

Mallenbouwhars (PR42) Verharder
1 kg 10 ml verharder
5 kg 50 ml verharder
25 kg 250 ml verharder
Tip: bekijk voor overige eigenschappen en informatie over het gebruik van mallenbouwhars de technische documentatie.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
19,99 19,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen