Mallenbouwhars

Mallenhars polyester mallen maken
Mallenhars 5kg
25kg mallenhars
Mallenhars polyester mallen maken
Mallenhars 5kg
25kg mallenhars
 • Krimpvrij
 • Bouwt snel dikte op
 • Tot 6 mm in één keer lamineren

Wil je zelf een mal maken? Deze vinylesterhars is speciaal ontwikkeld voor het maken van polyester mallen. Deze mallenbouwhars is eenvoudig te verwerken en geeft bijzonder goede resultaten. Met deze malbouwhars zijn polyester mallen zeer snel te fabriceren. De hars is warmtebestendig en krimpvrij.

Met deze mallenhars kun je 4 lagen glasmat 450 gr/m2 tegelijk aanbrengen, zodat je snel zelf een mal maakt en tot productie over kunt gaan. In de regel kan een mal in 2 dagen gebouwd worden (1e dag gelcoat en vinylesterhars, 2e dag mallenbouwhars).

Voordelen vinylester mallenbouwhars

 • Geringe krimp.
 • Snelle doorharding wat de constructietijd van een mal significant verkort.
 • Voorzien van een kleurindicator voor uitharding.
 • Lage styreenemissie, droogt kleefvrij op.
 • Uitstekende benatting van glasvezel.

Eigenschappen

Verpakking: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Dichtheid:
circa 1,4 g/cm3
Geltijd: circa 20 minuten
Volledig verhard: na circa 2 uur
Houdbaarheid: tenminste 6 maanden, indien niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats
Verharder: hardt uit met standaard verharder

Hieronder vind je een overzicht van de benodigde hoeveelheid verharder per hoeveelheid mallenbouwhars:

Mallenbouwhars Verharder
1 kg 10 ml verharder
5 kg 50 ml verharder
25 kg 250 ml verharder
Tip: bekijk voor overige eigenschappen en informatie over het gebruik van mallenbouwhars de technische documentatie.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
15,69 15,69
Inhoud Prijs
stuks
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf €50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen