Mallen Gelcoat

Mallengelcoat tooling gelcoat polyester mal
Mallengelcoat 5kg
Mallengelcoat tooling gelcoat polyester mal
Mallengelcoat 5kg
 • Gelcoat voor polyester mallen
 • Hoge temperatuurbestendigheid
 • Krasvast

Mallen Gelcoat voor het vervaardigen van een polyester mal. Deze gelcoat is zeer krasvast en warmtebestendig. Deze gelcoat wordt gebruikt in combinatie met de vinylesterhars en de mallenbouwhars maar kan ook met de normale polyesterhars verwerkt worden.

De Mallen Gelcoat is de basis voor een professionele mal, met hoge glans en goede krasbestendigheid. Dit zorgt ervoor dat producten zonder moeite uit de mal gehaald kunnen worden en een hoge kwaliteit hebben.

Voordelen Mallen Gelcoat

 • Krasvast
 • Warmtebestendig
 • Hoogglans
 • Op basis van vinylester

Eigenschappen

Verpakking: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Kleur: Groen RAL 6010 (andere kleuren op aanvraag)
Dichtheid: circa 1,1 g/cm3 , afhankelijk van kleur
Aanbevolen laagdikte: 500 - 850 µm (droog), afhankelijk van toepassing
Volledig verhard: na 2 uur
Houdbaarheid: tenminste 3 maanden, indien niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats
Verharder: Hardt uit met standaard verharder

Hieronder vind je een overzicht van de benodigde verharder per hoeveelheid gelcoat:

Mallen Gelcoat Verharder
1 kg 20 ml verharder
5 kg 100 ml verharder
25 kg 500 ml verharder
Tip: Bekijk voor overige eigenschappen en informatie over het gebruik van mallen Gelcoat de technische documentatie.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Mallen Gelcoat
Inhoud Prijs
stuks

Prijs:

€ 34,99
Levertijd 1-3 werkdagen
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!