Schuurgelcoat

RESION Schuurgelcoat
Schuurgelcoat 5kg
Schuurgelcoat 25kg
RESION Schuurgelcoat
Schuurgelcoat 5kg
Schuurgelcoat 25kg
 • Ideaal voor autodelen
 • Eenvoudig schuurbaar
 • Makkelijk over te spuiten

Polyester schuurgelcoat is gevuld met makkelijk te schuren vulmiddelen. Dit zorgt voor een makkelijk schuurbare laag op producten die in een mal worden gemaakt. Hierdoor zijn de producten zoals bumpers, skirts, scooterkappen en andere voorwerpen eenvoudig te lakken. RESION Schuurgelcoat is een absolute aanrader die veel tijd bespaart.

Voordelen schuurgelcoat

 • Zeer goed schuurbaar.
 • Thixotroop, voorkomt zakkers op verticale oppervlakken.
 • Snelle doorharding.
 • Semi-flexibel waardoor barstvorming en haarscheuren worden voorkomen.
 • Bestand tegen diverse chemicaliën.

Eigenschappen

MEKP-verharder: ca. 2%
Verbruik: ca. 300-400 gr/m²
Verpakking: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Verwerkingstijd: 20 minuten (bij 20℃)
Houdbaarheid: 3 tot 6 maanden

Hieronder vind je een overzicht van de benodigde hoeveelheid verharder per hoeveelheid topcoat:

Schuurgelcoat Verharder
1 kg 20 ml verharder
5 kg 100 ml verharder
25 kg 500 ml verharder
Tip: bekijk de technische documentatie voor overige eigenschappen en voor informatie over het gebruik van schuurgelcoat 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Schuurgelcoat 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
32,99 32,99
Inhoud Prijs
stuks
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf €50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen