Vinylesterhars

Vinylesterhars
Vinylesterhars 5kg
Vinylesterhars 25kg
Vinylesterhars
Vinylesterhars 5kg
Vinylesterhars 25kg
 • Bestand tegen chemicaliën
 • Osmosewerend
 • Hoge temperatuurbestendigheid

Vinylesterhars van RESION is een zeer sterke, hittebestendige en krimpvrije hars die uitermate geschikt is voor mallenbouw, osmosebehandeling en hittebestendige producten zoals een hottub. Vinylesterhars is te gebruiken met alle soorten glasvezel, zoals glasmat en glasweefsels. Daarnaast heeft de hars een goede hechting op diverse ondergronden zoals oud polyester, vele kunststoffen en metalen. Vinylester is een uitstekend alternatief voor als men geen epoxy kan gebruiken en het product leent zich uitstekend voor een osmose behandeling van bijvoorbeeld je boot of wanneer je zelf een hottub gaat maken.

Voordelen Vinylesterhars

 • Snellere uitharding en verwerking dan epoxy.
 • Te verwerken met glasmat (en glasmat is weer goedkoper dan glasweefsel, wat je bij epoxy moet gebruiken).
 • Zeer hoge bestendigheid tegen water en chemicaliën.
 • Hoge weerstand tegen osmose.
 • Goede hechting op diverse ondergronden, waaronder polyester, aluminium en staal.

Toepassingen

Door de bovengenoemde voordelen van vinylesterhars is deze hars geschikt voor een aantal specifieke toepassingen.

Osmosebehandeling

Met een osmosebehandeling met behulp van vinylesterhars kun je een polyester boot vrijmaken van osmose en kun je ervoor zorgen dat dit zo blijft. Osmosevorming in het laminaat van je boot kan er voor zorgen dat delen van het laminaat onderling loslaten (delaminatie). Hierdoor verliest het de trek- en buigsterkte en dus vermindert het de sterkte van de romp. Vinylesterhars is dampdicht en daarom zeer osmosebestendig. Dit maakt de vinylesterhars bij uitstek geschikt om te gebruiken voor osmosereparaties of ter preventie van osmose.

Wil je weten hoe een osmosebehandeling goed wordt uitgevoerd? Op deze pagina leggen we stap voor stap uit wat je moet doen en welke materialen je precies nodig hebt.

Warmtebestendige projecten

Wil je zelf een hottub maken? Door de hoge warmtebestendigheid, tijdens en na verwerking, is vinylesterhars zeer geschikt om zelf een hottub, zwembad of jacuzzi te maken. Door de hoge warmtebestendigheid van vinylesterhars is het ook zeer geschikt voor andere projecten, zoals het bouwen van mallen.

Eigenschappen

Kleur: gele/amber tint*
Warmtebestendigheid: tot 115 graden
Verharder: 2% verharder voor polyester toevoegen
Verpakking: 1 kg, 5 kg, 20 kg

Verpakking Verharder
1 kg 20 ml verharder
5 kg 100 ml verharder
20 kg 400 ml verharder

*Vinylester heeft een blauwe indicator. Als er verharder wordt toegevoegd, kleurt de vinylester groen. Na volledige uitharding heeft vinylester, net als polysterhars, een gele/amber uitstraling.

Raadpleeg de technische documentatie voor alle eigenschappen en gebruiksinstructies van vinylesterhars!

Bestel eenvoudig online

Bestel de vinylesterhars eenvoudig online. Als je vandaag voor 17:30 uur bestelt, kun je morgen al starten met de osmosebehandeling of andere toepassing met vinylesterhars. Heb je hulp nodig bij je bestelling of heb je een vraag over een van onze producten? Neem dan gerust contact op door te bellen naar +3185 0220090 of een e-mail te sturen naar support@polyestershoppen.nl. Daarnaast kun je een kijkje nemen in ons Informatiecentrum, waar we een antwoord geven op veelgestelde vragen.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Vinylesterhars 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met...
P405 Achter slot bewaren.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie informatie op dit etiket).
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
€ 23,99
Inhoud Prijs
stuks
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!