Epoxy Schilderijpakket

Epoxy Schilderijpakket
Epoxy schilderij pakket - Summer Vibe
Epoxy schilderij pakket - Blue Sea
Epoxy Schilderijpakket - Gold Sparkle
Epoxy Schilderijpakket
Epoxy schilderij pakket - Summer Vibe
Epoxy schilderij pakket - Blue Sea
Epoxy Schilderijpakket - Gold Sparkle
  • Alle benodigdheden in één pakket
  • Verkrijgbaar in drie varianten
  • Maak zelf de mooiste kunst

Maak zelf een mooie epoxy schilderij met dit Resin Art pakket voor epoxy schilderijen! Verkrijgbaar in vier prachtige varianten zodat er voor iedereen een mooi pakket beschikbaar is. Een schilderij van epoxy is razend populair. Het pakket bestaat uit epoxy giethars van topkwaliteit, pigmentpasta's, pigmentpoeder, hulpmaterialen en natuurlijk een MDF schijf om het schilderij op te maken.

Inspiratie nodig voor je epoxy schilderij? Word gratis lid van onze Facebookcommunity I Love Resin Art bespreek je ideeën met meer dan 10.000 Resin Art fans!

Inhoud epoxy schilderijpakket

Product Aantal/Volume
RESION UV Resin Art epoxy LV 0,75 kg
Ronde MDF plaat 1x
Resi-Tint MAX (50 gram) 3x
RESION MetalTint 1x
Nitril handschoenen 10x
Mengbekers (400 ml) 4x
Mengbekers (1300 ml) 1x
Mengspatels 10x

Kleurkeuze

Het epoxy schilderijpakket is in de volgende varianten verkrijgbaar:

Summer Vibes Gold Sparkles Blue Sea
Resi-Tint MAX Titanium White Resi-Tint MAX Blackout Resi-Tint MAX Titanium White
Resi-Tint MAX Lemon Yellow Resi-Tint MAX Boston Brown Resi-Tint MAX Turquoise
Resi-Tint MAX Classic Red Resi-Tint MAX Naples Yellow Resi-Tint MAX Sky Blue
MetalTint Gold Blue MetalTint Shimmer Gold MetalTint Intens Sparkle White

Met dit pakket heb je alle benodigdheden om een epoxy schilderij te maken. Meer kleuren nodig? Bestel deze dan apart op onze website. In ons uitgebreide assortiment vind je verschillende pigmenten om je schilderij prachtige kleuren te geven. Bekijk alle pigmenten in de categorie Resin Art & kunst.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP102 | UV Resin Art Epoxy LV | Basis (A) | 500 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP124 | UV Resin Art Epoxy | Verharder (B) | 250 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
54,99 54,99
Kleur
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf € 50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen