RESION Epoxy schraplaag voor vloersystemen

RESION Schraplaag voor vloersystemen
Epoxy schraplaag basis (8,6kg)
Epoxy schraplaag verharder (1,4kg)
RESION Schraplaag voor vloersystemen
Epoxy schraplaag basis (8,6kg)
Epoxy schraplaag verharder (1,4kg)
 • Egaliseert de ondergrond
 • Maakt de vloer vloeistofdicht
 • Geeft een strakke vloerafwerking

Maak je een vloer waar een gladde afwerking gewenst is? Maak dan gebruik van RESION epoxy schraplaag om je vloer te egaliseren. Deze egalisatie epoxy is geschikt voor vloeren die worden afgewerkt met epoxy vloercoating of epoxy gietvloer. Met RESION epoxy schraplaag zorg je ervoor dat kleine oneffenheden uit een cement dekvloer worden gevuld en dat de vloer weer recht is.

Een epoxy schraplaag wordt veel gebruikt bij vloeren waar een gladde afwerking gewenst is zoals in woonkamers en badkamers. Maar ook bij vloeren waar een hoge mechanische resistentie is gewenst zoals loodsvloeren of magazijnvloeren wordt er gewerkt met een epoxy schraplaag.

Voordelen van de epoxy schraplaag

 • Egaliseert de ondergrond.
 • Maakt de vloer vloeistofdicht.
 • Hogere mechanische resistentie.
 • Hogere chemische resistentie.
 • Geeft een strakke vloerafwerking.

Wij adviseren om eerst de geschikte primer te gebruiken.

Werkwijze van de epoxy schraplaag

 • Breng eerst een geschikte epoxy vloerprimer aan en laat deze 24 uur uitharden.
 • Schenk de verharder van de epoxy schraplaag in het blik basis.
 • Meng minimaal 3 minuten lang met een spiraalmenger op een accu boormachine. Schraap goed langs de bodem en randen van het blik.
 • Giet het gehele mengsel direct uit langs de randen over de vloer voor een zo lang mogelijke verwerkingstijd.
 • Verdeel de epoxy schraplaag met een vloerwisser en schraap de massa over de vloer.
 • Laat het geheel minimaal 24 uur uitharden voordat je verder werkt met een vloersysteem naar keus.

Eigenschappen

  Aantal m2 Basis (FS401) Verharder (FS411)
10 kg 5-8 m2 8,6 kg 1,4 kg

Verpakking: basis (blik), verharder (jerrycan)
Verbruik: 1 - 3 kg per m2
Verwerkingstijd: ca. 30 min
Mengverhouding: 1 kg component A + 166 gram component B
Verwerking: met vlakspaan of vloerwisser

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

RESION | EP Scratch Coat Base | 8,6 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

RESION | EP Scratch Coat Hardener | 1,4kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
134,99 134,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Stuks € 128,24 € 13,50
3 Stuks € 124,87 € 30,36
4 Stuks € 121,49 € 54,00
6 Stuks € 114,74 € 121,50
8 Stuks € 107,99 € 216,00