Epoxy vloerprimer voor gladde ondergronden

Epoxy vloerprimer voor gladde ondergronden
Epoxy vloerprimer voor gladde ondergronden
  • Geschikt voor betonvloeren
  • Hoog rendement
  • Snelle doorharding
Let op: deze primer wordt vervangen door de watergedragen RESION Epoxy vloerprimer. Deze primer is ook zeer geschikt voor gladde ondergronden.

Deze epoxy vloerprimer is speciaal ontwikkeld voor transparante toepassingen op normale en gladde ondergronden. Dit maakt deze primer geschikt voor gevlinderde betonvloeren, tegelvloeren, wandtegels, mozaïek, betonnen aanrechtbladen en keramische ondergronden.

Gebruiksinstructies epoxy vloerprimer

Zorg bij het aanbrengen van de epoxy vloerprimer altijd voor een vetvrije en droge ondergrond en reinig deze vooraf met ammonia verdund met water (1:10). Laat dit vervolgens goed drogen voordat je de primer gaat aanbrengen. Na 16 tot 48 uur na het aanbrengen van de primer kan er zonder te schuren verder worden gewerkt. Na 48 uur of bij aanbrengen van 2 lagen moet je altijd het oppervlak eerst licht schuren. Hierna kan verder gewerkt worden met een epoxy vloersysteem.

 

Je kunt de primer ook bestellen in een witte kleur. Het gebruik van een witte primer wordt vooral toegepast om een epoxy coatingvloer in een lichte kleur beter te dekken. 

Voor PU- of Epoxy gietvloer is een gekleurde primer het niet per se nodig. De laag van deze vloersystemen is namelijk aanzienlijk dikker en geeft hierdoor een betere dekking.

Eigenschappen

Verpakking Basis (FS101) Verharder (FS113)
0,75 kg (set voor ca. 3 m2) 0,5 kg 0,25 kg (fles)
1,5 kg (set voor ca. 6 m2) 1 kg 0,5 kg (fles)

Mengverhouding: 100:50 (2 gewichtsdelen hars, 1 gewichtsdeel verharder)
Verwerkingstijd: ca. 30 min. bij 25℃
Kleur: transparant of wit
Verwerken met: veloursroller (dun aanbrengen)
Verwerkingstijd: 30 min. bij 20-25℃ 
Verbruik: 150-250 gr/m2 (afhankelijk van de oppervlakte)

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

FS113 Epoxyprimer voor gladde ondergrond verharder 250 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

FS101 | RESION Epoxy vloerprimer | Basis | 500 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

RESION
26,99 26,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf € 50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Sets € 24,97 € 4,04
3 Sets € 23,75 € 9,72
4 Sets € 23,21 € 15,12
6 Sets € 22,67 € 25,92
10 Sets € 21,59 € 54,00