Araldite 2022-1 Methacrylaatlijm

Araldite 2022 Methacrylaatlijm
Araldite 2022 Methacrylaatlijm
Araldite 2022 Methacrylaatlijm
Araldite 2022 Methacrylaatlijm
 • Sterke en hoge slagvastheid
 • Lijmt metalen en kunststoffen
 • Lange verwerkingstijd

Araldite 2022-1 is een taaie, slagvaste methacrylaat die geschikt is voor het verlijmen van thermoplasten. De 2-componenten acrylaatlijm heeft goede schuureigenschappen en is resistent tegen water, warmte en chemicaliën. 

Tip: vergeet niet om het applicatiepistool en de juiste mengbuizen te bestellen.

Kenmerken Araldite 2022-1 Methacrylaatlijm

 • Zeer slagvast. 
 • Goede resistentie tegen warmte, water en chemicaliën.
 • Goede schuureigenschappen.
 • Ideaal voor het verlijmen van thermoplasten.

Toepassingen

Araldite 2022-1 is geschikt voor het verlijmen van de volgende toepassingen:

 • GRP, SMC, GRE en thermohardende composieten. 
 • ABS, PVC en acrylaten. 
 • Polycarbonaat.
 • Ferrometalen, aluminium en koper. 
 • Polyamiden, polystyreenschuim en polyurethaanschuim.
 • Diverse rubbersoorten. 
 • Glas, kwarts en edelstenen. 
 • Keramische materialen

Technische eigenschappen

Kleur: beige
Mengverhouding: 1:1
Soortelijk gewicht: 1 g/cm3
Schuifsterkte: 25 N/mm2
Afpelsterkte: 4 N/mm2
Viscositeit: 60.000 mPa.s.
Spleetvullend vermogen: tot 4 mm 
Temperatuurbestendigheid: -60°C tot 100°C
Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 18 minuten voor 1 N/mm2 op aluminium bij 23°C
Verpakking: 50 ml dubbelpatroon

Applicatiepistool:

Mengbuizen:

Araldite 2022-1 is een methyl methacrylaatlijm net zoals Araldite 20212047-12048 en 2052-1. Deze lijmen kennen veel overeenkomsten maar de belangrijkste verschillen zitten in verwerkingstijd, kleur, viscositeit en temperatuurbestendigheid. Wil je weten welke lijm jij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met...
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Araldite
26,99 26,99
Verpakking Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 25,64 € 8,10
12 Stuks € 24,29 € 32,40
60 Stuks € 22,94 € 243,02