Epoxy onderzetter pakket

Resin Art onderzetter pakket white gold
Resin Art onderzetter pakket black gold
Resin Art onderzetter pakket white gold blue
Resin Art onderzetter pakket blue gold flakes
Resin Art onderzetter pakket white gold
Resin Art onderzetter pakket black gold
Resin Art onderzetter pakket white gold blue
Resin Art onderzetter pakket blue gold flakes
  • Compleet onderzetter pakket
  • In vier varianten verkrijgbaar
  • Echte eyecatcher voor op tafel

Wil jij beginnen met het maken van jouw eigen onderzetters? Met dit complete pakket kan jij zelf onderzetters maken in verschillende varianten. Het pakket bestaat uit epoxy giethars, MetalTint pigmenten en de onderzetters mal. Het pakket is in vier varianten verkrijgbaar met 0,8 kg epoxy giethars, zodat je meerdere onderzetters kan maken in jouw eigen favoriete variant. 

Zelf onderzetters maken is super eenvoudig met dit pakket, natuurlijk kan je ook alles los bestellen als je bijvoorbeeld transparante onderzetters wilt maken met foto's of bijvoorbeeld snoep er in.

Inhoud Epoxy onderzetter pakket

Het pakket is in de volgende kleuren verkrijgbaar:

White Gold Black Gold White Gold Blue Blue Gold Flakes
Shimmer Gold Shimmer Gold Gold Blue  Transparant Blauw
Flash White Black Pearl Flash White  FlakeTint Gold

Hoe maak je een Resin Art onderzetter?

Joni laat in onderstaande video zien hoe je onderzetters maakt:Met dit pakket kan je zeer mooie epoxy onderzetters maken die een eyecatcher zijn op jouw tafel tijdens bijvoorbeeld een feestje! Wil je meer kleuren gebruiken bij het maken van onderzetters? Bestel de MetalTint pigmenten dan los bij voor maar €2,99 per stuk, zodat je nog meer kan variëren. Wil je ook nog andere mallen vullen? Kijk dan in de categorie Resin Art & Kunst.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101UV Epoxyhars BASIS UV 500 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP121UV RESION UV VERHARDER 300 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Epoxy onderzetter pakket
Kleur
stuks

Prijs:

€ 34,99
Levertijd 21-30 werkdagen
  • Levering uit voorraad!
  • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
  • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
  • Vanaf €50,- gratis verzending!

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-