Polyester reparatieset

Polyester reparatieset om gaten en beschadigingen te repareren
Polyester reparatieset om gaten en beschadigingen te repareren
 • Repareer gaten en scheuren
 • Inclusief reparatie handleiding
 • Compleet en scherp geprijsd

Het repareren van je polyester boot kan eenvoudig met de polyester reparatieset. Met deze reparatieset repareer je gemakkelijk gaten, scheuren en kraken aan je polyester boot. Deze set voor polyester reparaties bevat alle benodigdheden om kleine tot middelgrote reparaties uit te voeren en is meerdere keren te gebruiken.  

Toepassingen

 • Dichtmaken van gaten in onderwaterschip.
 • Dichtmaken van gaten in romp en dek.
 • Afdichten van lekkages.
 • Versterken van fundaties voor scepterpotten.
 • (nood)reparatie aan kiel, wrangen of tijdens het vaarseizoen.
 • Repareren van diepe putten en kraken.
 • Repareren van scheuren en diepe schuurplekken.

Zorg dat je de polyester reparatieset altijd in huis hebt om tijdens het seizoen kleine reparaties uit te voeren. Alles wat je nodig hebt om je polyester boot te repareren, zit in dit pakket, je hoeft dus niet op zoek naar de juiste materialen.

Inhoud Polyester reparatieset

Deze set is verpakt in een grote mengbeker met deksel en bevat de volgende materialen:

 • Polyesterhars (0,25 kg)
 • Polyesterverharder (5 ml)
 • Glasvezel ca. 0,3 m2
 • Gehakte glasvezel
 • Schuurpapier K60
 • Kleine mengbeker
 • Kwastjes
 • Roerhoutjes
 • Handschoenen (latex)

Als je een grotere reparatie wil uitvoeren, kun je gebruik maken van een grotere reparatieset zoals onze lamineerpakketten. Daarnaast kunnen wij ook een pakket op maat voor je samenstellen. Neem voor vragen en advies over jouw project contact op met onze vakspecialisten.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
24,99 24,99
sets
Op voorraad

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
10 Sets € 23,12 € 18,70