Hottub pakket

DIY Polyester hottubpakket
DIY Polyester hottubpakket
 • Maak je hottub waterdicht
 • Compleet pakket
 • Eenvoudig in gebruik

Ben je zelf een hottub aan het bouwen en wil je deze waterdicht maken? Met dit complete hottub pakket heb je alles in huis om jouw hottub (opnieuw) waterdicht te maken met behulp van vinylesterhars. Het pakket is verkrijgbaar in twee kleuren blauw en is eenvoudig aan te brengen voor een handige doe-het-zelver!

Stappenplan Hottub pakket

Om jouw hottub waterdicht te maken met het hottub pakket moet je de volgende stappen doorlopen:

 • Maak de hottub goed schoon en breng de G4 hechtprimer aan voor een goede hechting tussen het hout en de vinylesterhars. 
 • Rond de binnenhoeken van de hottub af met stewathix en vinylesterhars.
 • Lamineer 2 lagen glasmat met vinylesterhars.
 • Schuur na het uitharden het oppervlak op.
 • Rol de hottub af met Polyester Gelcoat.
 • Rol de hottub af met Polyester Topcoat.
Tip: Bekijk voor een uitgebreider stappenplan het informatie artikel ''Hoe maak je een houten hottub waterdicht?'' of neem contact op met onze klantenservice. 

Inhoud Hottub pakket

Materiaal Volume
G4 Hechtprimer 3 kg
Stewathix 1 emmer
Vinylesterhars 25 kg
Verharder 1 kg
Dispenser voor verharder 1 stuks
Glasmat 450 gr/m2 25 m2
Polyester Gelcoat 5 kg
Polyester Topcoat (voor zwembaden en hottubs) 5 kg
Tip: Met het polyester hulpmaterialenpakket (Medium) heb je direct alle hulpmaterialen in huis om jouw hottub te maken!

Beschikbare kleuren

Het Hottub pakket is momenteel beschikbaar in de volgende kleuren:

 • Azuurblauw (YT153)
 • Lichtblauw (YT151)
 • Reinwit (RAL9010)

Waarom Polyestershoppen?

Waarom zou je een hottub pakket bij Polyestershoppen.nl kopen?

 • Wij leveren alle benodigde materialen.
 • Hulpmaterialen zijn eenvoudig bij te bestellen.
 • Wij leveren een zeer hoogwaardige hars die een hoge warmte- en waterbestendigheid heeft.
 • Ook de gel- en topcoat zijn van de hoogst beschikbare kwaliteit (ISO-NPG) om het beste resultaat te verkrijgen.
 • Razendsnelle levering.

Meer informatie?

Het Hottub pakket bestel je eenvoudig bij Polyestershoppen.nl. Voor 17:00 uur besteld en product op voorraad? Dan sturen wij het pakket vandaag nog zonder extra verzendkosten naar je op! Heb je vragen over het hottub pakket of andere producten? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij geven je graag advies en maken, indien gewenst, vrijblijvend een offerte en stappenplan voor je. Zo kun jij efficiënt aan de slag!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Vinylesterhars 20 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met...
P405 Achter slot bewaren.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie informatie op dit etiket).
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Vinylesterhars 5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met...
P405 Achter slot bewaren.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie informatie op dit etiket).
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Polyesterverharder 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332 Schadelijk bij inademing.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

G4 Hechthars 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Hottub pakket
Kleur
stuks

Prijs:

€ 499,99
Levertijd 1-3 werkdagen
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!