RESION Egalisatie epoxy

RESION Egalisatie epoxy
RESION Egalisatie epoxy
 • Werkt naden weg
 • Voor grote reparaties
 • Sterker dan egaline

Voordelig je ruwe betonvloer egaliseren? Deze epoxy egalisatiemortel vlakt ongelijke ondergronden uit. Betonvloeren met een grove structuur of met kuilen erin kunnen hiermee perfect glad gemaakt worden. De egalisatie epoxy kan als slijtlaag worden toegepast, maar ook worden gecoat met onze epoxy vloercoatingepoxy gietvloer of PU gietvloer.

Voordelen van egalisatie epoxy

 • Vlakt de ondergrond uit, zodat je de gladde vloer naar wens afwerkt.
 • Reukloos, dus ook te gebruiken in een bewoond huis.
 • Eenvoudig in gebruik.
 • Vloeit goed uit.
 • Zeer snelle uitharding, de volgende dag hard.

Gebruiksaanwijzing

Egalisatie epoxy dient op een geprimerde vloer te worden aangebracht. Meng met een spiraalmenger de geleverde epoxy en verharder in een kuip en voeg hier het bijbehorende poeder aan toe. Meng dit tot een gladde substantie en giet de egalisatie epoxy in banen over de vloer. Verspreid met een vlakspaanvloerwisser of rakel in de gewenste dikte, waarna de epoxy uitvloeit tot een strakke vloer zonder structuur.

Na een nacht uitharden, is de vloer weer beloopbaar. Werk de vloer nu binnen 24 uur af met een vloersysteem naar keuze.

Toepassingen

Enkele toepassingen voor de egalisatie epoxy:

 • Egaliseren van een ruwe betonvloer.
 • Repareren/vullen van gaten en scheuren in een betonvloer.
 • Tegelvloer egaliseren alvorens aanbrengen van vloercoating.

Eigenschappen

Verbruik:

 • 8 kg egalisatiemortel is 5 liter. Dit is voldoende om 5 m² vloer te voorzien van een laag van 1 mm dikte
 • 20 kg egalisatiemortel is 12,5 liter. Dit is voldoende om 12,5 m2 vloer te voorzien van een laag van 1 mm dikte
 • 40 kg egalisatiemortel is 25 liter. Dit is voldoende om 25 m2 vloer te voorzien van een laag van 1 mm dikte

Verpakking: 20 kg (12,5 liter), 40 kg (25 liter)
Verbruik: 1,5-4,5 kg per m2 (voor een laag van 1 tot 3 mm dikte)
Mengverhouding epoxy: 2 gewichtsdelen hars, 1 gewichtsdeel verharder
Minimale verwerkingstemperatuur: 8℃
Verwerkingstijd: 30-40 minuten bij kamertemperatuur

Leveringsomvang en mengverhouding:

  Hars Verharder Poeder Volume
8 kg set 2 kg 1 kg 5 kg 5 liter
20 kg set 5 kg 2,5 kg 12,5 kg 12,5 liter
40 kg set 10 kg 5 kg 25 kg 25 liter

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101 | Epoxyhars BASIS | 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP115 | Epoxy hardener SLOW | 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
69,99 69,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
3 Sets € 67,89 € 6,30
5 Sets € 66,49 € 17,50
8 Sets € 62,99 € 56,00
12 Sets € 59,49 € 126,00