Transparante epoxy vloercoating

Transparante epoxy vloercoating
Transparante epoxy vloercoating
 • Mooie transparante laag
 • Egale uitvloei en hoogglans
 • Vanaf 250gr/m2

Een transparante vloercoating kan aangebracht worden op vloeren van beton, zandcement, anhydriet, granito, hout, tegels, folie (3d vloeren) en nog veel meer.

Deze coating is in dunnere lagen met de roller aan te brengen, of desgewenst in dikkere lagen te gieten, waarbij een geheel vlak effect wordt verkregen. De epoxy vloeit dan geheel vlak uit.

Toepassingen transparante vloercoating

 • Als glanslaag over (beschadigde) tegelvloeren
 • Als beschermlaag over houten vloeren
 • Als beschermlaag over cementgebonden vloeren (beton, zandcement, anhydriet)
 • Als glasachtige laag over 3D vloeren

Eigenschappen

 • Transparant
 • Nagenoeg kleurloos
 • Geurarm (binnenshuis te verwerken)
 • UV gestabiliseerd (vergeeld niet)
 • Verwerkingstijd ca. 60-90 minuten
 • Beloopbaar na ca. 48 uur (temperatuursafhankelijk)
 • Volledige hardheid na ca. 7 dagen (temperatuursafhankelijk)
 • Glanzend uiterlijk

Nabewerking

Je kan de transparante epoxy vloercoating naturel laten. Voor nog betere krasvastheid, of een andere glansgraad, kan je de volgende afwerklagen gebruiken:

Voor vloeren tot maximaal 15m2 kan DD lak worden toegepast, voor grotere vloeren kan de VS230 worden toegepast om de vloer een zijdeglans/matte uitstraling te geven.

Verbruik

Dit product kan zowel voor vloercoating als een gietvloer worden gebruikt. Het verbruik voor beide doeleinden is als volgt:

 • als coating: ca. 250 gr/m2 per laag
 • als gietvloer: ca. 1,1 kg per m2 per mm laagdikte

Ondergrond

Gebruik indien noodzakelijk een geschikte primer:

Verpakkingsgrootte:

 • 7,5 kg, 15 kg, 30 kg, 60 kg
 • Levering is als set van hars en verharder. Levering in jerrycans

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101UV Epoxyhars BASIS UV 5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP115 Epoxyverharder LANGZAAM 2,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Transparante epoxy vloercoating
Inhoud Prijs
sets

Prijs:

€ 149,99
Op werkdagen voor 17:30 besteld, dezelfde dag verzonden!
Ruim op voorraad
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-