Transparante epoxy vloercoating

Transparante epoxy vloercoating
Transparante epoxy vloercoating
 • Mooie transparante laag
 • Egale uitvloei en hoogglans
 • Vanaf 250gr/m2

Een transparante vloercoating kan worden aangebracht op vloeren van beton, zandcement, anhydriet, granito, tegels met de juiste primer

Deze coating is in dunnere lagen met de roller aan te brengen of desgewenst in dikkere lagen te gieten, waarbij een geheel vlak effect wordt verkregen. De epoxy vloeit dan geheel vlak uit.

Toepassingen transparante vloercoating

Transparante vloercoating is ideaal als je de ondergrond nog graag wil zien maar wel op zoek bent naar extra versteviging. Daarom wordt dit product vaak gebruikt voor onderstaande toepassingen:

 • Als glanslaag over (beschadigde) tegelvloeren.
 • Als beschermlaag over cementgebonden vloeren (beton, zandcement, anhydriet).
 • Als glasachtige laag over 3D vloeren.

Eigenschappen

Zoals de naam al doet vermoeden, is deze epoxy vloercoating volledig transparant. Het is UV gestabiliseerd waardoor je geen last krijgt van vergeling. Wanneer je de transparante vloercoating aanbrengt, krijgt de ondergrond een glanzend uiterlijk.

Transparante vloercoating gebruiken

Dit product heeft een verwerkingstijd van 60 tot 90 minuten. Zodra de coating is aangebracht, is deze na ongeveer 48 uur beloopbaar. Dit is afhankelijk van de temperatuur van de ruimte waarin de vloercoating is aangebracht. Na zo’n 7 dagen is de coating volledig uitgehard.

Verbruik

Dit product kan zowel als vloercoating als voor een gietvloer worden gebruikt. Het verbruik voor beide doeleinden is als volgt:

 • als coating: ca. 250 gr/m² per laag
 • als gietvloer: ca. 1,1 kg per m² per mm laagdikte

Ondergrond

Gebruik indien noodzakelijk een geschikte primer:

Nabewerking

Je kunt de transparante epoxy vloercoating naturel laten. Voor nog betere krasvastheid of een andere glansgraad, kun je de volgende afwerklagen gebruiken:

Op vloeren tot maximaal 15m2 kan DD lak worden toegepast, op grotere vloeren adviseren wij om de vloer een matte uitstraling te geven met RESION Mate vloercoating.

Verpakking:

Product Basis (EP101UV) Verharder (EP115)
7,5 kg 5 kg 2,5 kg
15 kg 10 kg 5 kg
30 kg 20 kg 10 kg
60 kg 40 kg 20 kg

 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101UV | Epoxyhars BASIS UV | 5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP115 | Epoxy hardener SLOW | 2,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
139,99 139,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen