Universele epoxyhars langzaam

RESION Universele epoxy langzaam (0,75kg)
RESION Universele epoxy langzaam (3kg)
RESION Universele epoxy langzaam (7,5kg)
RESION Universele epoxy langzaam (150 gram)
RESION Universele epoxy langzaam (0,75kg)
RESION Universele epoxy langzaam (3kg)
RESION Universele epoxy langzaam (7,5kg)
RESION Universele epoxy langzaam (150 gram)
  • Lamineren, coaten, lijmen
  • 45-60 min. verwerkingstijd
  • Geschikt voor grote klussen

RESION Universele epoxy met langzame verharder is zeer geschikt voor o.a. bekledingen in combinatie met glasweefsels, coatings, vloer- en wandcoating, plamuurmassa’s en verlijmingspasta. RESION Universele epoxy lamineerhars met langzame verharder geeft een ruime verwerkingstijd van 50 minuten en hardt kleefvrij uit. RESION epoxy is altijd een set van epoxyhars in combinatie met voldoende epoxy verharder.

Pigmenteren
Indien gewenst, kun je ook epoxy pigment toevoegen om de epoxy in de juiste kleur voor te kleuren. Het toevoegen van de pigmenten is zeer eenvoudig door ongeveer 3 tot 5% aan epoxy pigmentpasta aan de giethars toe te voegen.

Vulstoffen en versterkingsvezels
Epoxyhars is ook te mengen met diverse vulstoffen om een massa naar wens te krijgen, zoals een lijm voor het lijmen van laminaten, steenachtige materialen of hout, maar ook om plamuren van te maken. RESION Universele epoxy langzaam kan tevens verwerkt worden met weefsels zoals glasweefselkoolstofweefselaramideweefsel.

De minimale verwerkingstemperatuur voor deze hars is circa 8 graden. Ben je op zoek naar een gelijkwaardige epoxy die te verwerken is vanaf een temperatuur van circa 4 graden? Bekijk dan eens onze winterepoxy.

Eigenschappen van universele epoxy met langzame verharder

Verpakking  Hars (EP101)  Verharder (EP115)
 150 gram  100 gram  50 gram
 750 gram  500 gram  250 gram
 1,5 kg  1 kg   0,5 kg
 3 kg  2 kg (2 x 1 kg)  1 kg
 7,5 kg  5 kg   2,5 kg
15 kg 10 kg (2 x 5 kg) 5 kg
30 kg 20 kg 10 kg (2 x 5 kg)
60 kg 40 kg (2 x 20 kg) 20 kg
300 kg 200 kg 100 kg (5 x 20 kg)

Voor de jerrycans (vanaf 8 kg sets) hebben we ook handige tapkraantjes.

Mengverhouding: 2:1 (gewicht)
Type verharder: langzame verharder
Verwerkingstijd: circa 50 minuten
Uitharding: 24-48 uur
Minimale verwerkingstemperatuur: 8℃
Houdbaarheid: 1 jaar (bij 15-20 graden en in het donker bewaard)

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101 | Epoxyhars BASIS | 100 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP115 | Epoxy hardener SLOW | 50 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION

Bereken hoeveel je nodig hebt

11,99 11,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf € 50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Bereken hoeveel je nodig hebt

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Sets € 11,39 € 1,20
4 Sets € 10,79 € 4,80
6 Sets € 10,19 € 10,80